Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Enginyeria Mecànica

En el Grau en Enginyeria Mecànica al campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú aprendràs disseny, dessenvolupament i ús de dispositius, màquines, processos i sistemes, on es trobin involucrats el treball mecànic i l'energia, selecció de materials i disseny estructural de sistemes i de processos de producció.Accés des de Batxillerat

Accés des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) + convalidacions

Altres vies d'accés

Titulats Universitaris i assimilats

Estudis realitzats al estranger

Accés per trasllat d'expedient

Accés a estudis de retitulació

Accés per adaptació del estudis d'Enginyeria Tècnica de primer cicle

Accés més grans de 40 anys

Accés més grans de 25 i 45 anys

Accés comú

Proves d’Accés a la Universitat

Preinscripció

Nota de tall

Matrícula

Acollida

 

Accés des de Batxillerat

Des del Batxillerat + PAU o des de COU + PAU a qualsevol estudi amb independència de la modalitat/opció de Batxillerat que hagueu cursat. Més informació

Accés des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) + convalidacions

Des de CFGS es pot accedir a qualsevol grau, tot i que per l'admissió als estudis, s'establirà un ordre de preferència segons la correspondència entre la família del CFGS o equivalent i la branca de coneixement de l'estudi de grau al qual es vol accedir. L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (en endavant EPSEVG) convalida matèries i crèdits d'alguna de les titulacions de grau als titulats i titulades de determinats CFGS. Consulteu quines matèries dels CFGS gaudeixen d'aquesta convalidació a convalidació de crèdits.

Altres vies d'accés

També es pot accedir als estudis per altres circumstàncies especials: si voleu continuar o acabar una carrera a la UPC (trasllat d'expedient); si ja teniu una titulació universitària i en voleu començar una de nova; si sou estudiants de països de fora de la Unió Europea; persones que hagin fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o persones més grans de 40 anys que acreditin una determinada experiència laboral o professional . Podeu consultar informació sobre l'accés a la Universitat al web 

Titulats universitaris i assimilats

Titulats universitaris i assimilats

Estudis Realitzats al estranger

Estudis realitzats al estranger + Credencial emesa per la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

Accés per trasllat d'expedient

Podeu consultar l'oferta de places per trasllat d'expedient de l'EPSEVG de cada curs, aixi com periòde de sol·licitud, documentació i resolucions

Accés a estudis de retitulació

Per a estudiants que ja tinguin una titulació universitària oficial no adaptada a l'EEES i que vulguin obtenir el títol de grau que dóna accés a la mateixa professió. Podeu consultar informació sobre l'accés a la Universitat al web.

Accés per adaptació del estudis d'Enginyeria Tècnica de primer cicle

Accés per adaptació del estudis d'Enginyeria Tècnica de primer cicle

Accés més grans de 40 anys

El Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, estableix una via d'entrada a aquests estudis per a persones més grans de 40 anys.

Accés més grans de 25 i 45 anys

Consulta l'informació completa per més grans de 25 i 45 anys.

Accés comú

L'accés als estudis de l’àmbit d’enginyeria industrial (Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Grau en Enginyeria Elèctrica) és per preinscripció comuna per al total de les places ofertades. El primer curs és comú per a tots aquests estudis. Un cop superat, podeu demanar els estudis en què voleu continuar, ordenats per ordre de preferència. L'EPSEVG assignarà l’especialitat en funció de la sol·licitud i de l’expedient acadèmic dels estudis cursats.

Proves d’Accés a la Universitat

Consulteu informació detallada sobre l'estructura de les proves, notes d'admissió, matèries avaluades i ponderacions al web. Les ponderacions de les assignatures van ser aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya el 10 de juny de 2009. L'acord és transitori i només per a la preinscripció de 2010 i 2011. Segons la llista de matèries de modalitat de Batxillerat vinculades a cada branca de coneixement, en aquesta fase transitòria es ponderen amb 0,2 les matèries que fins ara eren obligatòries de via d'examen. Per a la preinscripció del 2012, la nova taula de ponderacions reflectirà les recomanacions acadèmiques de les universitats.

Preinscripció

Per estudiar a la Politècnica, heu de fer la preinscripció universitària a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que gestiona l'accés a tot el sistema públic universitari. Podeu formalitzar la preinscripció per Internet durant el mes de maig i setembre, en les dates que s'anuncien oportunament.

Nota de tall

La nota que permet l'admissió a uns estudis universitaris depèn, en el cas d'estudiants de Batxillerat, de la nota del currículum de Batxillerat (60%) i de la nota obtinguda a les PAU (40%). S'anomena nota de tall i es calcula en funció de la demanda de l'estudi i del nombre de places que s'ofereixen. Això vol dir que no hi ha cap relació directa entre la nota de tall i la dificultat dels estudis. Aquesta nota de tall queda determinada al final del procés d'assignació de places; així doncs, en el moment de fer la preinscripció només es coneix la nota de tall del curs anterior i, per tant, és orientativa. Consulteu les notes de tall dels últims anys.

Matrícula

Si després de fer la preinscripció al Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú i superar les proves de les PAU, obteniu plaça, heu de formalitzar la matrícula universitària. Aleshores, cal que us connecteu al web Matrícula UPC, disponible durant els mesos de juliol i setembre, on hi ha la informació completa sobre com matricular-se: descripció del procés, calendari, documents necessaris, modalitats de pagament, informació sobre l'oferta de beques i ajuts per finançar els estudis, enllaços als centres docents i respostes als dubtes més freqüents sobre la normativa acadèmica.

Acollida

Per fer més fàcil l'inici dels estudis universitaris, el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú organitzarà una sessió d'acollida. Rebreu més informació en el moment de la matrícula.

Informació acadèmica

  • Durada: Quatre anys
  • Càrrega lectiva: 240 crèdits
  • Nota de tall PAU: 5.00
  • Nota de tall CFGS: 5.00
  • Nombre de places: 200 (entre els quatre graus de l'àmbit d'enginyeria industrial que ofereix l'EPSEVG)

Accés comú: L'accés als estudis de l’àmbit de l'enginyeria industrial per a l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltru (UPC), és per preinscripció comuna a les 200 places ofertades, distribuïdes en els següents plans d'estudis:

 

Grau en Enginyeria Elèctrica (40 places)

 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (40 places)

 

Grau en Enginyeria Mecànica (120 places)

 

Assignació d’estudis: El primer curs és comú per a tots aquests estudis. Un cop superat, l’estudiant podrà demanar els estudis en els que vol continuar. El centre assignarà l’especialitat en funció de la sol·licitud de l’estudiant i de l’expedient acadèmic cursat al centre.

Aquells estudiants que hagin superat el primer curs dels graus de l’àmbit industrial de l’EPSEVG (Grau en Enginyeria Mecànica, Elèctrica i Electrònica Industrial i Automàtica), tenen també la possibilitat incorporar-se al segon curs del Grau en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, via preinscripció universitària o trasllat d'expedient, en funció del seu expedient acadèmic i places disponibles.

 

Organització dels estudis: Els estudis s'organitzen en vuit semestres (quatre anys) i cal cursar 240 ECTS: 60 crèdits d'assignatures bàsiques, 126 crèdits d'assignatures obligatòries, 30 crèdits d'assignatures optatives i un treball final de grau de 24 crèdits.

Torns d’ impartició de la docència:
Tots els cursos: Matí i Tarda

Podeu trobar més informació a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau de lEPSEVG

Perfil acadèmic del professorat

En aquest link podeu trobar informació sobre el perfil acadèmic del professorat http://eprints.upc.edu/producciocientifica/

 

Dades estadístiques del centre i de les titulacions

En aquest enllaç podeu trobar informació sobre les dades estadístiques i de gestió de les titulacions del centre i de la resta de la UPC http://www.upc.edu/dades/ Enlace externo

 

Quatrimestre 1

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SOST Sostenibilitat 6 OBT ca es en
FISI Física I 6 OBT ca es en
FOMA Fonaments matemàtics 6 OBT ca es en
INFO Informàtica 6 OBT ca es en
QUIM Química 6 OBT ca es en

Quatrimestre 2

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
ACIN Accessibilitat i innovació 6 OBT ca es en
EXGR Expressió gràfica 6 OBT ca es en
EQDI Equacions diferencials 6 OBT ca es en
CAAV Càlcul avançat 6 OBT ca es en
FIS2 Física II 6 OBT ca es en

Quatrimestre 3

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
EMPR Empresa 6 OBT ca es en
ESTA Estadística 6 OBT ca es en
SIEL Sistemes elèctrics 6 OBT ca es en
GEPR Gestió de projectes 6 OBT ca es en
ETMF Enginyeria tèrmica i mecànica de fluids 6 OBT ca es en

A partir del curs 2013/14 GEPR s'impartirà al 3er quadrimestre.

Quatrimestre 4

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
FOAU Fonaments d'automàtica 6 OBT ca es en
SIME Sistemes mecànics 6 OBT ca es en
SIEK Sistemes electrònics 6 OBT ca es en
ORPR Organització de la producció 6 OBT ca es en
CIMA Ciència dels materials 6 OBT ca es en

A partir del curs 2013/14 CIMA s'impartirà al 4rt quadrimestre.

Quatrimestre 5

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
TEMA Teoria de màquines 6 OBT ca es en
RMA1 Resistència de materials I 6 OBT ca es en
MAES Materials estructurals 6 OBT ca es en
EXG2 Expressió gràfica II 6 OBT ca es en
PRFA Processos de fabricació 6 OBT ca es en

A partir del curs 2013/14 PRFA s'impartirà al 5è quadrimestre.

Quatrimestre 6

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
DIMA Disseny de màquines 6 OBT ca es en
ETER Enginyeria tèrmica 6 OBT ca es en
ESCI Estructures i construccions industrials 6 OBT ca es en
ENFL Enginyeria de fluids 6 OBT ca es en
RMA2 Resistència de materials II 6 OBT ca es en

A partir del curs 2013/14 RMA2 s'impartirà al 6è quadrimestre.

Quatrimestre 7

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
DSAO Disseny i simulació assistit per ordinador 6 OBT ca es en
TSAI Tractaments de superfície per aplicacions industrials 6 OPT ca es en
MPAF Materials i processos avançats de fabricació 6 OPT ca es en
FIPI Fiabilitat i integritat dels productes industrials 6 OPT ca es en
TESA Tècniques experimentals i de simulació d'anàlisi de tensions 6 OPT ca es en
DMAO Disseny de màquines assistit per ordinador 6 OPT ca es en
MATH Màquines tèrmiques i hidràuliques 6 OPT ca es en
TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria 6 OPT ca es en
TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals 6 OPT ca es en

Quatrimestre 8

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
TFGR Treball de Fi de Grau 24 PRJ ca es en
HADP Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte 6 OPT ca es en
PRTL Pràctica en tercera llengua 3 OPT ca es en
 

Si vols conèixer el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, vine a l'av. Victor Balaguer 1 de Vilanova i la Geltru. Consulta tota la nostra oferta de Graus d'àmbit industrial i TIC que t'oferim i descobreix allò que es fa diferents.

Contacta amb l'EPSEVG