Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball Final d'Estudis (TFE)

 

Registre de la proposta

Consulta la Borsa TFE i tria el teu projecte.

Per tal de poder realitzar el registre de la proposta és requisit haver superat o tenir matriculats tots el crèdits obligatoris de la titulació. 

Un cop acordat amb el professor/a el contingut del treball s'haurà de fer el registre de la proposta a títol individual a través de l’e-Secretaria:

La proposta s'ha de fer 5 dies abans de la matricula, per tal d'obtenir l'autorització per part del Director/a del TFE de la mateixa abans de la matrícula. Es pot fer el seguiment de l'estat de la proposta a l'e-Secretaria.

Els estudiants que facin el projecte en la modalitat B hauran de fer-lo en el marc d’un Conveni de Cooperació Educativa (curricular)i haurà d'emplenar el següent document Document Empresa

Mentre el registre no està validat pel Director/a es poden fer modificacions directament per l'e-Secretaria.

Qualsevol canvi, un cop validat el registre, l'haurà de notificar el Director/a del TFE a través del Demana EPSEVG adjuntant el model de modificació del registre.

Matrícula

Matrícula ordinària

Modalitat A

La matrícula del TFE, es podrà fer una vegada la proposta de TFE ha estat validada i consta com a Inscrit i Acceptat a l’e-Secretaria.

Modalitat B

Haver entregat al SIAE la documentació associada a la realització d’un Conveni de Cooperació Educativa (curricular):

Modalitat C

Haver obtingut plaça per realitzar el TFE dins el marc d’un programa d’intercanvi.

Matrícula addicional TFE per ampliar termini de lectura

Els estudiants que havent-se matriculat del TFE, no fan la defensa en la convocatòria ordinària:

podran matricular-se el següent quadrimestre, abonant únicament els serveis administratius (gestió de l’expedient acadèmic, suport a l’aprenentatge i assegurança escolar, si s’escau), ampliant el termini de lectura:

Si es produeix un canvi de projecte, no es pot fer la matrícula addicional.

Informe inicial

Es farà com a màxim un mes després de la matrícula. Serà optatiu en treballs individuals en la modalitat A, a proposta del Director/a acadèmic/a. Serà obligatori en treballs desenvolupats en equip, o en treballs realitzats en empreses en les modalitats B i D. Consistirà en el lliurament a AteneaTFE per part de l’estudiant, o de l’equip d’estudiants, d’un breu informe amb el plantejament dels elements que es defineixen en la proposta del TFE. Aquesta presentació podrà fer-se en sessió pública i el Director/a acadèmic/a podrà convidar a aquesta presentació a les persones que estimi oportunes. L’objectiu d’aquest informe inicial serà la verificació del correcte plantejament i estructura del treball a realitzar, així com la divisió del treball en equip en el seu cas.

Model d’informe Inicial

Informe de seguiment

El farà el Director/a acadèmic/a a partir de la informació del progrés del treball obtinguda durant la realització de TFE. Serà un informe que inclourà:

El lliurarà el Director/a acadèmic/a al president del tribunal i es tindrà en compte per la valoració global del treball.

Model d’informes d’avaluació inicial, de seguiment i final del TFE 

Lliurament final

Consistirà en l’elaboració d’una memòria i un resum del treball realitzat, que defensarà l’estudiant o l’equip d’estudiants en la presentació final.

Presentació final

Es farà un cop es compleixin els requisits, dins del període establert al calendari acadèmic de l’EPSEVG. Per a aquelles estudiantes o estudiants que ja hagin superat tots el crèdits de la titulació en el quadrimestre anterior i que no haguessin pogut defensar el TFE o aquest hagués estat suspès, el tribunal pot establir un dia de defensa fora del període regulat en el calendari, a petició prèvia de l’estudiant en el moment de la matrícula.

Consulta l'apartat 10 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de l'EPSEVG i Quadre resum de la Normativa de TFE 2020-21 (1)

Tribunal

Per a cada TFE matriculat es sortejarà un tribunal, constituït per tres membres titulars:

El Director/a acadèmic/a estarà convocat també a la presentació final, no formarà part del tribunal però podrà aportar la seva visió del treball, prèviament a la deliberació del tribunal, sense participar en l'avaluació del mateix.

La composició del tribunal serà la següent, segons la titulació de Grau o Màster de l’estudiant o estudiants que presenten el TFE.

En el cas de TFE desenvolupat per un equip d’estudiants de més d’una titulació, hi haurà un vocal diferent per cadascuna de les titulacions que apareixen a l’equip de treball, d’un departament o unitat bàsica amb docència assignada a cadascuna de les titulacions.

Es proposarà una data, hora i lloc de la defensa. En cas que aquesta data no vagi bé a algun membre del tribunal, el president haurà de proposar una nova data i comunicar-ho als altres membres del tribunal i al SIAE mitjançant el Demana EPSEVG.

Aquest tribunal es mantindrà amb independència de la convocatòria en la qual es defensa.

Aquesta informació serà accessible tant per a l’estudiant com el PDI a l’e-Secretaria.

Dipòsit

Els estudiants hauran de fer un dipòsit documental a través d'AteneaTFE i un dipòsit administratiu a través de l'e-Secretaria per tal de considerar el TFE dipositat.

Dipòsit documental AteneaTFE

L’estudiant realitzarà el lliurament final (memòria, resum, annexos,...) a través d'AteneaTFE en format electrònic seguint la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de l'EPSEVG.

Important

 

Si el treball està afectat per clàusules confidencials, el Director/a del TFE haurà d’emplenar la Sol·licitud de confidencialitat i lliurar-lo al secretari del tribunal el dia de la lectura del Treball Final d’Estudis. Un cop hagi finalitzat l’avaluació, el secretari del Tribunal el farà arribar al SIAE mitjançant el Demana junt amb la Declaració Confidencialitat Conjunta.

Dipòsit administratiu e-Secretaria

L’estudiant haurà de realitzar a través de l’e-Secretaria, apartat 'Projectes' el dipòsit administratiu abans de la lectura/defensa del TFE.
A la part superior trobareu les dades bàsiques del projecte i just a sota una sèrie de pestanyes. A la pestanya ‘Dades del dipòsit’ haureu d’emplenar les dades corresponents i clicar al botó 'Guardar' per tal de fer efectiu el dipòsit administratiu. A continuació us facilitem una petita descripció dels camps que haureu d’emplenar:

Per més informació sobre la difusió pública dels TFE consulteu la web.

En finalitzar, no oblideu 'Guardar' les dades

 

Defensa - Febrero 2021. No presencial (videoconferència)  

La presentació i defensa davant del tribunal és pública i consisteix en:

La presentació del TFE haurà de ser individual, però opcionalment si aquest s’ha desenvolupat dins un equip de treball, podrà incloure una part de presentació conjunta amb la participació dels membres de l’equip.

El President del tribunal podrà establir els terminis i condicions per a la realització de demostracions pràctiques amb els prototipus o programaris que es puguin presentar.

Si amb el TFG s'ha d'acreditar la competència genèrica de 3a llengua caldrà que la memòria i la defensa del TFG es facin en una tercera llengua.

Els TFE realitzats en règim de mobilitat es defensaran en la universitat de destí seguint les seves normes referides a la direcció i presentació.

Qualificació

La valoració de la presentació del treball i de la memòria serà realitzada pel tribunal en sessió privada. En el cas de treballs desenvolupats en equip la valoració es farà de forma individual per a cada estudiant de l’equip.

Per valorar la presentació final (PF) es tindrà en compte com a mínim, en quant a competències genèriques (G1):

S’avaluaran també les competències genèriques que no hagin estat assolides durant els estudis, que s’hauran d’haver fet constar al inici, que podran ser (G2):

En quant a les competències específiques, es valoraran les definides a la Guia Docent del TFE, que com a síntesi es valoraran a partir dels aspectes següents (E ):

La presentació final del TFE (PF) s’avaluarà amb una qualificació obtinguda amb la següent ponderació:

L’avaluació dels TFE realitzats en altres universitats, en programes de mobilitat nacional o internacional, s’haurà de certificar indicant el nombre de crèdits ECTS del treball realitzat i la qualificació numèrica obtinguda. Si la valoració inclou informació sobre les competències genèriques assolides, aquesta valoració també s’incorporarà al certificat. La qualificació obtinguda serà adaptada a l’escala 0 - 10 i les competències seran reconegudes en el seu cas.

Es recorda que la Normativa UPC diu: En el cas del TFE, el tribunal proposa la menció de matrícula d’honor. En el cas de les pràctiques externes, el professor tutor o professora tutora en fa la proposta. Amb posterioritat a aquesta proposta, el centre arbitra de quina manera s’han d’adjudicar les matrícules d’honor definitives, sense superar el 5% dels estudiants matriculats i tenint en compte, en tots els casos, criteris objectius.
Si amb les matrícules d’honor concedides a estudiants que han fet una matrícula ordinària s’arriba al 5 %, no es pot concedir cap matrícula d’honor més als estudiants que es van acollir a la convocatòria addicional del TFE o de les pràctiques externes.

Expedició del títol

Consulta el tràmit per a l’expedició del Títol i del Suplement Europeu al Títol (SET)