Vés al contingut (premeu Retorn)

Tràmit: 05.01 - Sol·licitud d'expedició del Títol i del Suplement Europeu del Títol (SET)

Informació General

Un cop s’hagin superat la totalitat dels crèdits que preveu el pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol de grau o màster, es pot sol·licitar l'expedició del títol universitari oficial corresponent i del suplement europeu al títol (SET).

En el cas dels títols de grau, s’ha d’acreditar també l’assoliment de la competència transversal en tercera llengua per poder sol·licitar-ho.

El suplement europeu al títol (SET) és un document que aporta informació del títol obtingut mitjançant la descripció de la seva naturalesa, nivell, context i contingut. El SET s'expedeix en català, castellà i anglès i facilita el reconeixement acadèmic i professional dels titulats en el territori europeu a fi de facilitar la seva mobilitat acadèmica i professional entre les universitats i els mercats laborals dels respectius països.

Una vegada tingueu l'expedient tancat a l'e-Secretaria i l'estat de l'expedient aparegui com a ‘Titulat’ podeu realitzar la sol·licitud d’expedició del títol i SET.

Com fer la sol·licitud

Presencialment al SIAE de l’EPSEVG. Hauràs d'aportar original i fotocòpia del DNI o Passaport vigents.

Preu

La sol·licitud d'expedició del Títol té associada una taxa acadèmica fixada cada any pel Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya. Aquesta taxa la podràs abonar amb targeta al SIAE o mitjançant els caixers automàtics, els serveis d'internet o les oficines de les entitats financeres: La Caixa, Banc Santander, Caixa d'Enginyers.

Resguard de pagament

Un cop abonada la taxa la persona interessada podrà recollir al SIAE el Resguard del Títol que acredita la condició de titulat/ada mentre no disposi del títol definitiu. Aquest resguard dóna a la persona interessada tots els drets establerts per la legislació vigent.

En cas que no pugui venir l'interessat, podeu autoritzar a una tercera persona, que haurà de presentar el document d’autorització tràmits terceres persones.