Vés al contingut (premeu Retorn)

Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Amb aquest màster adquiriràs coneixements i habilitats teòric-pràctiques per a la concepció, disseny i implementació de sistemes electrònics i automàtics i per a l'automatització i robotització de processos, fent especial èmfasi en l'ús i disseny de sistemes electrònics intel·ligents, programables, autònoms i de baix consum amb capacitat de comunicació tant en xarxes cablejades com sense fil.

Al Campus UPC de Vilanova i la Geltrú podràs realitzar l'especialitat en Sistemes Intel·ligents i, en aquesta edició, es va a prestar especial atenció a la INDÚSTRIA 4.0, realitzant pràctiques en aquesta orientació en diverses assignatures del Màster. 

 

Què puc aprendre amb el Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica industrial al Campus UPC Vilanova?

Control i Automatització de Sistemes

Control i Automatització de Sistemes

Es tracta d'intensificar els coneixements tant de control com de automatització i digitalització obtinguts en assignatures prèvies. L'estudiant ampliarà els coneixements de noves tècniques de control utilitzades en la indústria fent especial èmfasi en la problemàtica de l'control en temps real, per exemple en l'assignatura Sistemes de Control en Temps Real (SCTR).

Sistemes Interactius

Sistemes Interactius

Es treballa l'aprenentatge i la programació de sistemes autònoms tant des del punt de vista de la robòtica, tal com es veurà en l'assignatura Robòtica i Visió (ROVI) com des del punt de vista dels dispositius mòbils a l'assignatura Programació de dispositius mòbils (PRDM).

Experiències d'estudiantat del Màster

Informació d'accés i pla d'estudis de Màster en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Durada i inici
Un curs i mig, 90 ECTS. Inici setembre
Horaris i modalitat

Tarda. Presencial.

Preus i beques
Preu aproximat del màster sense les taxes acadèmiques ni l'expedició de títol, 2.490 € (3.735 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajudes
Idiomes
Espanyol
Lloc d'impartició

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

Els estudiants adquiriran coneixements i habilitats teòrico-pràctiques per a la concepció, disseny i implementació de sistemes electrònics i automàtics i per a l'automatització i robotització de processos, fent especial èmfasi en l'ús i disseny de sistemes electrònics intel·ligents, programables, autònoms i de baix consum amb capacitat de comunicació tant en xarxes cablejades com sense fil.

Especialitat en Sistemes Intel·ligents

L'objectiu de la intensificació en Sistemes Intel·ligents és la formació de professionals capaços de gestionar tot el cicle de vida dels sistemes intel·ligents, des del seu disseny fins al seu desenvolupament, implementació i verificació en qualsevol àmbit d'aplicació on es requereixin funcions de detecció, actuació i control. Els sistemes intel·ligents, entesos com aquells que són capaços d'interactuar en el seu entorn amb altres sistemes, estenen el seu camp d'aplicació a múltiples àmbits de l'enginyeria. S'emfatitza la "intel·ligència de sistema" com l'operació autònoma basada en el control per aconseguir una major eficiència energètica, reduir costos i maximitzar rendiments. Aquesta intensificació posa l'accent en la integració de tecnologies diferents, les mides dels components i materials en un sol sistema. El professional adquireix un enfocament interdisciplinari de treball per convergir en una solució tecnològica integrada. Amb aquest objectiu els estudiants faran pràctiques de les assignatures en laboratoris industrials i de formació d'empreses de el sector com són KUKA Robots i AKO entre d'altres.

Competències

 

Àmbits de treball

 

Àmbits de treball dels futurs titulats

L'enginyer / a en sistemes automàtics i electrònica industrial pot desenvolupar la seva professió com:

Sortides Professionals

Les sortides professionals més habituals són:

Perspectives de futur de la titulació

Els sistemes intel·ligents són aquells que són capaços d'interactuar en el seu entorn amb altres sistemes, i estenen el seu camp d'aplicació a múltiples àmbits de l'enginyeria. Aquests sistemes es coneixen com les noves tecnologies de segle XXI.

En particular, les activitats que generalment desenvolupen són:

L'estructura del màster és quadrimestral i cada quadrimestre té una durada de 15 setmanes. S'oferiran dues assignatures optatives d'anivellament, una de fonaments d'electrònica i instrumentació i una altra de fonaments de mecànica, amb l'objectiu que els estudiants en funció dels estudis d'accés puguin agafar la base suficient en cadascuna de les matèries.

Primer quadrimestre. L’estructura docent de el primer quadrimestre és en 3 blocs de 5 setmanes cada un d'ells en horari de 17:00 h a 21:00 h. Durant el primer bloc es cursarà l'assignatura d'anivellament "Simulació i modelització", amb l'objectiu que tots els alumnes assoleixin els coneixements necessaris de mecànica o electrònica depenent dels estudis d'accés i Matlab. Finalitzat i avaluat aquest primer bloc es procedirà a iniciar el segon i tercer bloc respectivament on es cursaran dues assignatures obligatòries en cada un d'ells.

L'horari de les assignatures serà rotatiu, les assignatures que es cursen un any de 17:00 h a 19:00 h, l'any següent es cursaran de 19:00 h a 21:00 h.

En l'esquema següent es pot observar l'estructura del primer quadrimestre organitzada en blocs de 5 setmanes

Estructura primer quadrimestre

Segon quadrimestre. El segon quadrimestre tindrà una estructura de 15 setmanes en el qual s'impartiran 6 assignatures per setmana.

Estructura Segon quadrimestre

Tercer quadrimestre. El tercer i últim quadrimestre té una durada de 15 setmanes en les quals es cursaran 3 assignatures optatives en format mini-projectes i el treball fi de màster. A les assignatures optatives es fomenta el treball en grup sota la supervisió del corresponent professor de l'assignatura. És per això que es farà una primera setmana comuna per a totes les assignatures optatives, on es farà una introducció a cada assignatura, s'assignaran els mini-projectes i es decidiran els grups de treball. La durada d'aquests mini-projectes serà de 6 setmanes. Un cop finalitzats aquests mini-projectes, es procedirà a la presentació i avaluació dels mateixos. Paral·lelament es desenvolupa el treball final de màster.

Estructura Tercer quadrimestre

Aquells estudiants que estan treballant o bé estiguin fent un conveni de pràctiques curriculars podran demanar que s'avaluïn curricularment aquestes hores en forma d'optatives en el Q3. En funció de cada cas es podran reconèixer un mínim de 10 i un màxim de 15 ECTS per pràctiques curriculars.

Especialitat en Sistemes Intel·ligents

Durada dels estudis

Podeu trobar més informació a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de l'EPSEVG i de la UPC.

Perfil acadèmic del professorat

En aquest enllaç podeu trobar informació sobre el perfil acadèmic de professorat https://futur.upc.edu

Dades estadístiques de centre i de les titulacions

En aquest enllaç podeu trobar informació sobre les dades estadístiques i de gestió de les titulacions de centre i de la resta de la UPC https://www.upc.edu/dades/

Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Recomanacions d'ordre de matrícula entre assignatures

Tercer quadrimestre

  • Optatius25
  • Treball de Fi de Máster15
  • Obligatòria ECTS
  • Obligatòria d'especialitat ECTS
  • Optativa ECTS
  • Treball Fi de Màster ECTS

 

Assignatures optatives

  • Itinerari de Control i Automatització de Sistemes
  • Itinerari de Sistemes Interactius

Poden accedir a l'MUESAEI els candidats amb una titulació dels àmbits següents:

Cas d'haver més candidatures que places, aquestes s'ordenaran segons la nota d'admissió següent:

on: Nota d'admissió = ÁMBITO1 + NGE2 + CV3

(1) (1) ÀMBIT DELS ESTUDIS QUE DÓNA ACCÉS A EL MÀSTER

ÀMBIT PUNTUACIÓ
Enginyeria industrial 1
Altres Enginyeries 0.75

(2) NGE: NOTA GLOBAL DE L'EXPEDIENT

La nota global del expedient, NGE, es calcula mitjançant l'escala ECTS. El criteri utilitzat és el següent: suma dels ECTS superats per l'estudianta o l'estudiant, multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspongui, segons la taula següent, i dividit pel nombre d'ECTS superats

ESCALA ECTS A B C D E
PUNTUACIÓ 4 3 2 1 1
Escala qualitativa internacional Excellent Very Good Good Satisfactory Sufficient
Espanya (estudis reformats) Matrícula d'Honor Excel·lent Notable Aprovat Aprovat
Espanya (estudis no reformats) 10 9 8-7 6 5

A efectes de ponderació de l'expedient, no es comptabilitzen els ECTS reconeguts sense qualificació.

Per plans reformats a Espanya i no adaptats a l'EEES:

Per plans no reformats a Espanya o estrangers no adaptats a l'EEES:

(3) CV: CURRICULUM VITAE

Valoració de l'experiència laboral i el currículum vitae de les candidates i candidats. La valoració tindrà un puntuació entre 0 i 0.25.

D'acord amb el que estableix el document Acord 98/2014 de Consell de Govern del dia 2014.04.28 pel qual s'aprova la normativa acadèmica dels estudis de màster universitari per al curs 2014-2015. Els estudiants procedents d'un primer o segon cicle en enginyeria o d'un grau en enginyeria, no hauran de cursar els 30 ECTS de complements.

Per a estudiants procedents d'altres titulacions, la Comissió del Màster estudiarà els complements segons el cas.

Normativa acadèmica

Per accedir a un Màster Universitari has de tenir un títol universitari:

Per accedir als estudis de màster universitari cal fer la preinscripció a través de l'aplicatiu.

La documentació que s'adjunti a l'aplicatiu, s'ha de lliurar a l'EPSEVG el dia de la matrícula i han d'estar traduïts a l'anglès o castellà, legalitzats per la via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.

Documentació

La documentació a aportar dependrà de el lloc on s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al màster universitari.

En centres propis de la UPC

En centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol

A universitats o altres institucions estrangeres d'educació superior

Important:Tots els documents expedits en països de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior han d'estar traduïts i legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la (si escau).

Calendari de preinscripció

Fins al 6 de juliol. Les sol·licituds rebudes són documentalment validades quan es confirmi el pagament de 30,21 €.

Preu

Cal abonar la taxa corresponent (no reemborsable) a través del aplicatiu de preinscripció. Consulti més informació relativa a Preus de preinscripció i matrícula de màster.

Validació i admissió

L'estat de les preinscripcions es pot consultar a l'aplicatiu des del moment en què se sol·licita l'admissió.

Validació acadèmica per part del coordinador del màster.

Acceptació de la plaça

Els estudiants admesos ha d'acceptar la plaça assignada a través de l'aplicatiu de preinscripció i, posteriorment, seguir les instruccions que rebrà a l'adreça de correu electrònic indicada a l’aplicatiu per fer efectiu el pagament avançat de l'admissió.

L'acceptació de la plaça es podrà realitzar a partir de el moment en què la sol·licitud canvia d'estat a "Admès".

Pagament avançat de l'admissió

Un cop acceptada tu admissió, i en el termini d'una setmana, t'enviarem un correu electrònic amb més indicacions sobre com accedir a l'e-secretaries per realitzar el pagament avançat de l'admissió. Un cop realitzat el pagament i comprovat per part de la UPC (48 hores aproximadament) es formalitzarà l'admissió i s'emetran els documents acreditatius necessaris.

Aquest pagament no és reemborsable (excepte en el cas que el màster no s'imparteixi) i serà descomptat de l'import de la matrícula.

La matrícula es formalitzarà presencialment, si la situació sanitària ho permet, del 8 al 10 de setembre al SIAE (planta 0, edifici A) de la:

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Av. Víctor Balaguer, 1
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Els màsters universitaris s'ofereixen a la UPC des del curs 2006/07. En aquest moment, els organismes convocants de beques i ajuts van fer una adaptació de les convocatòries ja existents per ajustar-les a la nova modalitat d'estudis. Per aquest motiu, la gestió de les beques i ajudes existents per màsters continua fent-se des de les diferents unitats que gestionaven els ajuts originals:

Els estudiants admesos hauran de formalitzar la seva matrícula presencialment, si la situació sanitària ho permet, del 8 al 10 de setembre al SIAE (planta 0, edifici A) de la:

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Av. Víctor Balaguer, 1
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Consulta els horaris del primer quadrimestre del curs 2020/21

Visita el campus - Jornads de Puertas Abiertas

Ficha

SOL·LICITA INFORMACIÓ

AQU-2.jpg