Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari i Procediment

Oferta de places

Reunions informatives

10 de novembre de 2022 a les 12.30h. a la Sala d'Actes.

23 de febrer de 2023 a les 12.30h.

Reunió informativa

Programes de Mobilitat

Sol·licitud de places (e-secretaria) Del 24 de febrer al 6 de març de 2023
Entrega documentació i acreditació idioma (mitjançant tiquet aplicació demana) Del 24 de febrer al 6 de març de 2023
Resolució de places concedides 10 de març de 2023
Acceptació de la plaça assignada Del 10 al 13 de març de 2023
Reunions informatives específiques

Mobilitat Q1 Tràmits, 30 de març de 2023.

Mobilitat Q2 Tràmits, 28 de setembre de 2023.

Per obtenir una plaça de mobilitat és imprescindible passar per un procés de selecció que implica els següents passos:

A tenir en compte:

Un cop rebudes les sol·licituds dels estudiants, la Oficina de Relacions Internacionals les prioritzarà i assignarà les places seguint criteris objectius com la nota mitja de l’expedient, la documentació lliurada, nivell d’idiomes etc.

Visualitzareu la plaça que us ha estat assignada a l’apartat de Mobilitat d’e-secretaria on caldrà que l’accepteu o denegeu dins del termini establert.

Un cop teniu assignada una plaça de mobilitat, cal seguir els passos següents:

 1. Application Form a la universitat de destí.

  Heu d’omplir el formulari d'admissió i aportar tota la documentació que us sol·liciti la universitat de destí dins del termini establert per fer-ho tenint en compte que cada universitat té un termini diferent. Un cop us arribi la confirmació que heu estat acceptats a la universitat de destí, cal que feu arribar còpia de la carta o e-mail d’acceptació a l’oficina de relacions internacionals amb les dates de l’estada.

 2. Acord Acadèmic: és el document que detalla els estudis que es faran a la universitat de destí i les assignatures per les que es convalidaran a la tornada. És responsabilitat de l’estudiant aportar els programes de les assignatures que vol cursar a la universitat de destí al coordinador de la seva titulació per tal que valori si la convalidació és possible o no. Aquest document ha d’estar signat pel coordinador de la titulació i el cap d’estudis.

 3. Learning Agreement: és el document on es detallen les assignatures que es realitzaran a la universitat de destí. Aquest document ha d’estar signat i segellat per les tres parts: estudiantat, universitat d’origen i universitat de destí. Un cop signat, cal que el deseu a la vostra e-secretaria.

 4. Assegurança obligatòria:

 5. Informació compte bancari:
  Si heu demanat alguna beca per a la mobilitat, és necessari que completeu la informació del compte bancari que apareix a l’apartat de mobilitat de l’e-secretaria. Aquest pot ser el mateix compte que feu servir per a la matricula o un de diferent però és imprescindible que l’estudiant sigui un dels titulars del compte.
 6. En el cas de fer la sol·licitud de la beca Erasmus+, també haureu de completar la següent documentació:
 7. Matricula a l'EPSEVG:

  La matrícula de l’EPSEVG la realitzareu per internet a partir del dia que tingueu assignat a l’e-secretaria.

 8. Clàusula de contingències

  Tots els estudiants UPC amb una estada de mobilitat internacional concedida a partir del curs 2020/2021, i també els estudiants SICUE de mobilitat nacional, cal que abans de marxar signin aquest document (pot ser signatura escanejada) que trobareu a la vostra e-secretaria. Cal lliurar la clàusula de contingències a través de l'e-secretaria, on quedarà pendent de la validació.

  Amb aquest document l'estudiant confirma el seu tipus de mobilitat (previst i acordat inicialment abans de marxar), confirma que entén que pot haver canvis sobrevinguts segons la situació COVID-19 en cada moment, i s'hi indica la terminologia bàsica al respecte.

Un cop us incorporeu a la universitat de destí, heu de de desar a la vostra e-secretaria els següents documents signats i segellats:

 1. Certificat d’incorporació

 2. Learning agreement. Si no el teníeu signat per la universitat de destí abans de marxar, un cop incorporats caldrà que el deseu signat i segellat a la vostra e-secretaria.
 3. Proposta de projecte:
  En el supòsit que realitzeu el Treball Final de Grau durant la vostra estada de mobilitat, caldrà que ens feu arribar, al llarg del primer mes de la vostra estada, la proposta del projecte que realitzareu a l’estranger.
  Model proposta projecte

Una vegada finalitzada l’estada de mobilitat, haureu de regularitzar la vostra estada acadèmica aportant la següent documentació:

 1. Certificat d’Estada

  Aquest certificat detalla la data d'inici i data final de l'estada. Ha d'estar signat i segellat per la universitat de destí i cal que el deseu a la vostra e-secretaria.

  Heu de tenir en compte que la data del certificat no pot ser anterior a la data de finalització de l'estada i que no s'admentran certificats que presentin correccions.

 2. Certificat de notes

  Depenent la universitat on s’hagi fet la estada, és possible que entreguin el certificat de notes a l’estudiant o bé que l’enviïn directament a l’oficina de relacions internacionals de l’EPSEVG. En el supòsit que entreguin les notes a l’estudiant només s’acceptarà el document original, en canvi si és la universitat qui envia les notes directament a l’escola s’acceptarà tant document en paper com digital.

 3. Treball Final de Grau

  Si heu realitzat el vostre treball final de grau (TFG) durant la vostra estada de mobilitat haureu de proporcionar a l’oficina de relacions internacionals:

 4. Reconeixement de crèdits optatius per mobilitat

  Segons la normativa acadèmica del centre, es poden reconèixer fins a 3 ECTS optatius per haver realitzat una estada de mobilitat. A aquests crèdits se'ls pot afegir 3 ECTS addicionals per activitats "Aprèn i ensenya" si, a la tornada, realitzeu un informe i vídeo de la vostra estada i/o compartiu l'experiència davant d'altres estudiants de l'escola en una sessió informativa de mobilitat.

 5. Enquesta de mobilitat EPSEVG

  Us farem arribar una enquesta de Relacions Internacionals de l'EPSEVG que cal respondre per finalitzar els tràmits de la vostra estada i que ens ajuda a conèixer alguns detalls de la vostra experiència i a millorar com a servei.

 6. Tràmits beca Erasmus+

  Si heu estat beneficiaris d’una beca Erasmus+ al finalitzar la vostra estada acadèmica, rebreu per correu electrònic un enllaç per tal que completeu el test final d’idiomes i l’enquesta de mobilitat Erasmus+.