Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques a l'EPSEVG

SOL·LICITUD

Els estudiants que vulguin venir a l’EPSEVG per fer una estada de pràctiques, s’han de posar en contacte amb el responsable del grup de recerca en el que estan interessats per saber si el grup està en disposició d’acollir l’estudiant i, si fos el cas, el pla de treball i el període en que es duran a terme.

Els grups de recerca que treballen al Campus de Vilanova i la Geltrú de la UPC són els següents:

 

Ciència i Tecnologies del Mar

Ciència i Tecnologies del Patrimoni Cultural

 Enginyeria en Disseny Industrial / Accessibilitat

 Enginyeria Elèctrica, Energia i Sostenibilitat

 Enginyeria Electrònica, Automàtica i Robòtica

 Enginyeria Mecànica, Materials i Processos

 Tecnologies de la informació / Matemàtiques

 

Documentació

Passaport / DNI (còpia escanejada).

El conveni de pràctiques és un document que defineix la naturalesa i contingut de les pràctiques i serveix per demostrar que aquestes formen part de el pla d'estudis de la titulació que cursa l'estudiant a la universitat d'origen.

El model de conveni pot ser el que utilitza la UPC ) o bé el model emès per la universitat d'origen de l'estudiant. Si s'utilitza un model no UPC, és obligatori que aquest inclogui la informació que figura en el model UPC en color vermell.

El conveni ha d'estar signat per la universitat d'origen, l'estudiant i finalment el vicerector competent de la UPC (el responsable del grup de recerca no té competències per signar-ho). El procés de revisió i signatura pot trigar un parell de setmanes, per la qual cosa és important que el conveni arribi a la UPC amb temps suficient per processar-ho abans de l'inici de les pràctiques.

La UPC no accepta signatures escanejades en els convenis de pràctiques, per utilitzar un arxiu electrònic, ha d'estar signat amb signatures electròniques vàlides tant per part de la universitat d'origen com de l'estudiant. Si això no fos possible, cal enviar 3 còpies impreses de el document amb signatures manuscrites a la següent adreça postal:

Oficina de Relacions Internacionals
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Universitat Politècnica de Catalunya
Av. Victor Balaguer, 1
08800 Vilanova i la Geltrú
España

Tots els estudiants que vénen a la UPC, bé per estudis o per pràctiques, han de comptar amb una pòlissa d'assegurança que inclogui, com a mínim, les següents cobertures durant el període de pràctiques:

Els estudiants han d'enviar la Declaració responsable d'assegurança per a estades de pràctiques a la UPCabans d'iniciar les pràctiques a la següent adreça de correu electrònic: internacional.epsevg@upc.edu

 

Grups de Recerca del Campus de Vilanova i la Geltrú

Anàlisi de Materials i Patrimoni Cultural (AMPC)

Estudi de materials de patrimoni cultural: caracterització dels materials, estudi dels processos d’envelliment i d’alteració, i de les tècniques artístiques i de producció. L’interès d’aquests estudis va més enllà del propi anàlisi i pretén aportar informació d’interès per a historiadors, conservadors, restauradors d’art i arqueòlegs utilitzant metodologies d’anàlisi i caracterització convencionals (SEM/EDS, FTIR, DRX,...) i també aprofundir en les metodologies d’anàlisi utilitzant grans equipaments com ho són les tècniques basades en llum sincrotró.

Càtedra d’Accessibilitat (CATAC)  

La Càtedra d'Accessibilitat (CATAC) està especialitzada en la gestió de projectes relacionats amb l'accessibilitat universal, el disseny per a tothom i la discapacitat.

Els resultats obtinguts són de: R+D+i, transferència tecnològica, formació i comunicació.

CATAC aporta el seu valor afegit en la identificació de necessitats, recursos i aliances per garantir la correcta consecució dels projectes aglutinant la participació de diversos actors (sector públic, sector privat, entitats representants de persones amb discapacitat i la mateixa UPC). També acompanya a les organitzacions en les decisions relacionades amb l'accessibilitat universal i amb la inclusió sòcio-laboral de les persones amb discapacitat.

Centre d’Estudis Tecnològics per a l’Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD)

Recerca i innovació en els àmbits de moviment humà, robòtica social i salut mental. Treballant fonamentalment en aplicacions tecnològiques de salut i benestar (e-health).

Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfície (CDAL)

El CDAL és un grup de recerca consolidat (GRC) amb experiència en recerca i transferència de tecnologia en els àmbits de la fabricació de components, en especial per als sectors aeronàutic, de l'automòbil i indústries transformadores. Les àrees d’expertesa del grup són el conformat amb materials metàl·lics, especialment aliatges lleugers (alumini i magnesi), i l’enginyeria de superfícies, tant en recobriments tècnics com decoratius.

Centre d’Investigació d’Arquitectures Avançades de Xarxes (CRAAX)

El CRAAX és un equip multidisciplinari (TIC, medicina, matemàtiques) que treballa activament en el desenvolupament de tecnologia intel·ligent a aplicar a diferents verticals. Les principals àrees de treball són la gestió de xarxes (noves arquitectures de xarxes), cloud i fog computing (particularment en la seva integració), seguretat (particularment en IoT/edge/fog/cloud i aplicada al sector de les infraestructures crítiques), gestió de dades (adaptades a l’entorn IoT) i l’adaptació de noves solucions per facilitar el desplegament del paradigma IoT a diferents verticals (medicina, automoció, indústria 4.0, smart cities, smart transportation, etc.). L’equip treballa no tan sols en el disseny i implementació en codi de les solucions proposades, sinó també en el modelat analític i optimització dels escenaris i solucions plantejats. El CRAAX ha desplegat un testbed que emula una smart city on s’avaluen i validen les diferents tecnologies desenvolupades en el grup. L’activitat del CRAAX es manté amb la participació en diferents projectes europeus, nacionals i així com amb contractes amb empreses TIC líders en el sector.

Grup d’Accionaments Elèctrics amb Commutació Electrónica (GAECE)

L'activitat científica del grup GAECE es centra en l'estudi de motors, generadors i accionaments elèctrics amb commutació electrònica. Així com en la fabricació assistida amb polsos de corrent i per vibració mecànica. Les principals capacitats tecnològiques son:

Innovació en Sistemes per al Disseny i la Formació en l’Enginyeria (INSIDE)

El grup d’investigació INSIDE té com objectiu la innovació, el desenvolupament i la investigació relacionades amb els sistemes de aprofitament energètic sostenible i ergonòmic. Així com I+D+I en els sistemes, les metodologies i les estratègies d'aplicació d’eines multimèdia i audiovisuals al disseny i a la formació tecnològica.

Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques (LAB)

Aquest laboratori d'investigació està composat d'un equip d'enginyers, matemàtics, físics i biòlegs. Es tracta del primer laboratori europeu que té com a objectiu principal l'estudi i el desenvolupament de solucions tecnològiques per contribuir en un desenvolupament responsable de les activitats marítimes des d'una perspectiva multidisciplinària. D'aquesta manera es dóna resposta a les exigències plantejades al respecte per les institucions locals, nacionals i internacionals i la societat en general a través de mecanismes de control de la contaminació acústica marina.

Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI)

Desenvolupament científic i tecnològic d'equips i sistemes d'adquisició remota de dades, emfasitzant la instrumentació virtual i oceanogràfica, incloent-hi els mètodes de simulació i anàlisi estadística i fent ús de les tècniques d'avantguarda en disseny electrònic.

Sistemes Electrònics de Potència i Control (SEPIC)

La investigació d’aquest grup de recerca es centra en el control de convertidors de potència per a diferents aplicacions, com ara els sistemes d’alimentació ininterrompuda, rectificadors amb factor de potència unitari, filtres de potència actius, inversors per sistemes d’energia renovable, etc. Les estratègies de control es realitzen per mitjà de controladors electrònics, mitjançant solucions digitals basades en processadors digitals de senyal. L’equip d’investigació transfereix els resultats de la seva investigació a les empreses, mitjançant projectes i contractes.

Teoria de Nombres (TN)

El nostre grup forma part del "Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona", fundat el 1986, i integrat per més de 30 professors de la UPC, la UB i la UAB. Dins del nostre àmbit treballem en camps diversos: Geometria Aritmètica, Teoria de Nombres Computacional, Teoria de Hopf-Galois, Corbes el·líptiques i varietats abelianes, Varietats de Shimura, Conjectura de Birch i Swinnerton-Dyer... Consulteu les nostres activitats al web