Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari per al reconeixement de crèdits de lliure elecció. Curs 2005/06

CALENDARI PER AL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ CURS 2005/06

SOL·LICITUDS
Q1 i Q2 : 1 mes natural des de l’inici de les classes

RESOLUCIÓ
Q1: 25 de novembre de 2005
Q2: 28 d’abril de 2006

ÚLTIM DÍA PAGAMENT
Q1: 13 de gener de 2006
Q2: 8 de juny de 2006

 

 >> consulteu documentació

 

EXTRACTE DE LA NORMATIVA DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ
Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud segons l'activitat:

B1 – Estudis Universitaris

  • Certificació acadèmica del centre d'origen, amb indicació dels crèdits o total d'hores cursades a les assignatures i la qualificació obtinguda (original o fotocòpia compulsada).
  • Programes de les assignatures cursades que es sol·licita reconèixer com a crèdits de lliure elecció (amb el segell del centre corresponent).

B2 – Curs Introductori i B3 – Cicle Formatiu Grau Superior

  • Original o fotocòpia compulsada del certificat corresponent.

C1 – Cursos i Seminaris / C3 – Idiomes Estrangers / C6 – Activitats Esportives

  • Original o fotocòpia compulsada del certificat corresponent.

Es reconeixeran crèdits de lliure elecció als estudiants que participin en les activitats incloses a l'oferta general de la UPC o en la oferta especifica de l'EPSEVG d'activitats de formació no reglades a nivell universitari, que la universitat aprova per a cada any acadèmic.

C2 – Experiència Professional

  • Certificació de l'empresa, amb indicació del temps dedicat (número total d'hores, període i horari), el tipus d'activitat realitzada i el nivell d'aprofitament de l'estudiant en aquesta activitat (amb la adreça i telèfon de l'empresa).
  • Contracte laboral o de vinculació estudiant-empresa.
  • Memòria de l'activitat realitzada, on s'especifiqui amb detall els continguts d'interès acadèmic de l'activitat realitzada, signada per l'estudiant i amb el vist i plau del responsable de l'empresa.
  • Optativament, altres documents i informacions complementàries que puguin confirmar i completar la memòria anterior.

C5 – Representació Estudiantil

  • Original o fotocòpia compulsada del certificat corresponent amb indicació del número d'hores de dedicació.