Organització de l'escola

Organització de l'escola - Equip Directiu - Organs de Govern

El Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, s'organitza amb Òrgans unipersonals que conformen en la seva majora l'equip directiu i coodinadors de titulacions. També cal destacar com Organs Col·legiats la Junta d'Escola i les principals comissions.



Director: Exerceix la representació del centre i les funcions de direcció i gestió ordinàries de l'EPSEVG. És elegit per sufragi universal, lliure, secret i ponderat pels membres de la comunitat universitària de l'Escola. El seu mandat és de quatre anys i no pot exercir més de dos mandats consecutius.

Equip Directiu: Està constituït pel director, els sotsdirectors, les sotsdirectores i el secretari acadèmic (nomenats pel director). Dóna compte de la seva gestió a la Comissió Permanent i a la Junta d'Escola. L'Equip Directiu és assistit en la seva feina pels coordinadors de titulació.

 • DIRECTOR: Frederic Vilà Martí
 • SOTSDIRECTOR CAP D'ESTUDIS: José Antonio Román Jiménez
 • SOTSDIRECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS I PROMOCIÓ: Joan Vicent Castell Balaguer
 • SOTSDIRECTOR D'EMPRESA I EQUIPS MULTIDISCIPLINARS: Joan Josep Aliau Pons
 • SOTSDIRECTORA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA: Emilia Papiol Vera
 • SOTSDIRECTOR d'INFRAESTRUCTURES DE CAMPUS: Daniel Guasch Murillo
 • SECRETARI ACADÈMIC: Jaume Miquel Masalles
 • CAP DE SERVEIS UTG : José Miguel Quiñones Ruiz

 

Coordinadors i coordinadores de titulació: Nomenats pel director o la directora, tenen competències específiques en un determinat àmbit. Cada titulació té un coordinador o coordinadora.

Graus:

 • Coordinador del Grau Informàtica: Jordi Esteve Cusine
 • Coordinador del Grau Electrònica Industrial i Automàtica:  Cristobal Raya Giner
 • Coordinador del Grau Electricitat: Josep Font Mateu
 • Coordinadora del Grau Mecànica: Montserrat Carbonell Ventura
 • Coordinador del Grau en Eng. Disseny Ind. i Desenvolupament de Producte: Frederic Vilà Martí

Màster:

 • Coordinador Màster MUESAEI: Balduí Blanqué Molina
 • Coordinador Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona: Enric Trullols i Farreny

Altres coordinadors:

 • Coordinador de Sostenibilitat: Jaume Miret Tomàs

Junta d'Escola: És l'òrgan col·legiat de govern i de màxima representació de l'Escola. Entre d'altres, són funcions de la Junta aprovar les polítiques d'actuació de l'Escola referents als ensenyaments, la recerca i l'organització interna; aprovar el pla estratègic, la memòria anual i el pressupost de l'Escola; crear comissions i proposar iniciatives i aspiracions. Està constituïda per 70 membres, actualment 28 nats i 42 electes. Els membres nats són el director, les sostsdirectores i els sotsdirectors, el secretari acadèmic, l'administrador, els coordinadors i coordinadores de graus i màster, un o una representant de cadascun dels departaments que imparteixen docència a l'escola i el delegat dels estudiants. Els membres electes, són elegits per i entre els membres dels diferents estaments que formen l'Escola. Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim una vegada a l'any. És renova cada quatre anys, la representació dels estudiants s'actualitza cada any.

Comissió Permanent: És l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta. Entre les seves funcions estan totes les relatives al funcionament ordinari de l'Escola com l'organització docent i l'elaboració de les normatives pròpies. Està constituïda per 24 membres, 9 nats i 15 electes. Els membres nats són el director, les sotsdirectores i els sotsdirectors, el secretari acadèmic i el cap de serveis de la UTG. Els membres electes, són elegits per i entre els membres dels diferents estaments de la Junta. Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim tres vegades a l'any. Es renova quan es renoven els membres electius de la Junta, la representació dels estudiants s'actualitza cada any.

Són òrgans de deliberació i consulta amb les funcions pròpies del seu àmbit, organitzen el seu fucionament, elaboren propostes i informen  dels seus treballs a la Comissió Permanent i, si s'escau a la Junta d'Escola. Estan constituïdes per membres nats i membres elegits o designats; segons cada comissió. Els membres electius de les comissions es renoven quan es renoven els membres electius de la Junta, la representació dels estudiants i vacants s'actualitza cada any.

Les comissions consultives són les següents:

Funcions de les Comissions

Si vols conèixer el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, vine a l'av. Victor Balaguer 1 de Vilanova i la Geltrú. Consulta tota la nostra oferta de Graus d'àmbit industrial i TIC que t'oferim i descobreix allò que ens fa diferents.

Contacta amb l'EPSEVG