Curs actual > curs-actual > Treball Final Grau / Treball Final de Màster

Treball final de grau / Treball final de Màster

NORMATIVA PFC/TFG/TFM

 

Normativa acadèmica dels estudis de 1r i 2n cicle + PFC de l'EPSEVG

Normativa acadèmica dels estudis de Grau 1r i 2n cicle + TFG de l'EPSEVG

Quadre resum de la Normativa de TFG/TFM 2017-1

Quadre resum de la Normativa de TFG/TFM 2017-2

Altres normatives

 

CALENDARI PFC/TFG CURS 2017/18-1-2

 

Quadrimestre 2017/2018-1
Últim dia matricula TFG/TFM 2 octubre de 2017
Últim dia dipòsit memòria TFG/TFM 31 de gener de 2018
Lectura TFG/TFM matriculats curs 2017/18-1 del 7 al 9 de febrer de 2018
Lectura TFG/TFM matriculats 2016/17-2
Abonant taxes 2017/18-1
31 d'octubre de 2017

 

Quadrimestre 2017/2018-2
Últim dia matricula TFG/TFM 5 de març 2018
Últim dia dipòsit memòria TFG/TFM 29 de juny de 2018
Lectura TFG/TFM matriculats curs 2017/18-2 del 6 al 12 de juliol de 2018
Lectura TFG/TFM matriculats 2017/18-1
Abonant taxes 2017/18-2
 31 de maig de 2018

 

Avís Abonament Taxes Adm. TFG/TFM

 

Els estudiants que el quadrimestre passat 2016/17-2 varen estar matriculats del TFG/TFM i no van fer us d'aquesta convocatòria (no presentats) podran matricular-se aquest quadrimestre 2017/18-1 fins el proper dia 2 d'octubre de 2017 abonant unicament les taxes administratives. La defensa es farà abans del  31 d'octubre de 2017. Si esteu en aquest cas i voleu matricular-vos heu de dirigir-se al SIAE. (Servei d'Informació i Atenció als Estudiants) en horari d'oficina.

 

Normativa acadèmica dels estudis de Grau:

 

"Els estudiants i estudiantes que estiguin realitzant el treball de fi de grau (TFG) han de formalitzar la matrícula d'acord amb l'estructura del pla d'estudis que cursen. Aquesta matrícula té una validesa de dos quadrimestres consecutius i s'ha de tornar a formalitzar si no se supera dins aquest termini. Tant si s'inicia en el quadrimestre de tardor com si s'inicia en el de primavera, si la defensa no es produeix en el quadrimestre en el qual s'ha matriculat, n'ha de formalitzar una matrícula el quadrimestre següent. En aquesta nova matrícula no s'ha d'abonar l'import dels crèdits corresponents a aquest treball de fi de grau, sinó solament els serveis administratius (gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s'escau)."

Aquesta normativa s'ha fet extensiva també als Estudis de Màster i als Estudis de 1r cicle,1r i 2n cicle i 2n cicle.

 

 

PROPOSTES TFG/TFM DEPARTAMENT

 

Aquí pots trobar les propostes de TFG i TFM que estan proposades per diferents departaments

 

FES LA PROPOSTA TFG/TFM

 

Per assignar un tema de TFG/TFM a un estudiant o estudianta serà requisit haver superat o tenir matriculats tots els crèdits obligatoris de la titulació

El TFG/TFM, es pot fer al Centre, a l'empresa o altre institució i en altres Universitats

La proposta es fa a títol individual, si es fa el Projecte amb un altre estudiant/estudianta, a cada proposta s'ha de fer constar el nom de l'altre.

La proposta de TFG/TFM s'ha de fer a l'e-secretaria. Per fer la proposta a la e-secretaria primer has d'escollir el departament del ponent. Quan surt la pantalla on es demana el tribunal, NOMES has de posar el PONENT, que és el professor de l'escola que et tutoritzarà TFGC.

Els estudiants que facin el projecte a l'empresa, han de fer el Conveni de Cooperació Educativa (CCE)

Hauran d'emplenar el següent document Document Empresa

La proposta te una vigència d'un any i es podrà prorrogar si el professor o la professora ponent i està d'acord (document de prorroga)

La proposta s'ha de fer 5 dies abans de la matricula pels estudiants de TFG, per tal d'obtenir l'autorització de la mateixa abans de la matrícula.

Es pot comprovar l'estat de la proposta a l'e-Secretaria Link

 

MATRÍCULA

 

La matrícula del PFC, es pot fer una vegada tens la proposta Inscrit i Acceptat, pots consultar la situació de la teva proposta.

L'estudiant o l'estudianta es matricularà del TFG/TFM dins del període de matrícula ordinari, al començament de cada quadrimestre, i en el moment en què estigui en disposició teòrica de finalitzar els seus estudis en el mateix quadrimestre en què es matricula, tenint en compte l'avaluació del Bloc Curricular.

Per a aquells estudiants o estudiantes que ja hagin superat tots el crèdits de la titulació en el quadrimestre anterior i que no haguessin pogut defensar el TFG/TFM o aquest hagués estat suspès, el tribunal pot establir un dia de defensa fora del període regulat en el calendari, a petició prèvia de l'estudiant en el moment de la matrícula.

 

ASSEGURANÇA

 

Els estudiants quan realitzin la seva inscripció (proposta TFG/TFM) per realitzar el TFC/TFM, i que no estiguin matriculats s'hauran de matricular de l'Assegurança escolar. Si l'estudiant té més de 28 anys haurà de realitzar una assegurança voluntària de l'entitat asseguradora de la UPC.

Assegurança escolar

 

INFORMACIÓ TFG/TFM BIBLIOTECA

 

Trobaràs informació referent al TFG/TFM a la web de la biblioteca

 

DIPOSIT MEMORIA

 

L'estudiant dipositarà a la Intranet la memòria en format electrònic Memoria digital - punt 9.4.3.3 Lliurament final

 

PROPERES LECTURES TFG/TFM

 

Consulta la relació de lectures de TFG/TFM

 

ACTA I QUALIFICACIO TFG/TFM

 

El SIAE confeccionarà l'acta de lectura i la lliurarà al Secretari o la Secretaria del tribunal

Al finalitzar la valoració, es tornarà a la sessió pública i el president del tribunal donarà a conèixer a l'estudiant (o estudiants) la qualificació obtinguda.

El secretari/secretaria lliurarà la memòria en paper (i els annexos, si escau) a l'estudiant o l'estudianta, l'informe d'avaluació al SIAE.

 

Accés Obert (UPC COMMONS)

Amb l’objectiu de participar del moviment Open Acces, garantir la transferència del coneixement a la societat i augmentar la transparència i visibilitat de la producció científica de l’EPSEVG, l’estudiant de TFG-TFM pot atorgar una llicència d’accés lliure al seu treball acadèmic per a la publicació de la memòria al dipòsit institucional UPCommons. Pels casos en què per raó de confidèncialitat no sigui pertinent la publicació electrònica del TFG-TGM, es definirà un període d’embargament que variarà en funció de les condicions de cada treball.

L’Accés Obert és un moviment intel·lectual i científic que “permet el lliure accés als recursos digitals derivats de la producció científica o acadèmica sense barreres econòmiques o restriccions derivades dels drets de copyright sobre els mateixos” (Peter Sauber, 2006). Es participa d’aquest moviment mitjançant l’ús de llicències d'accés lliure que indiquen a la persona que fa ús del recurs, en aquest cas la memòria del treball acadèmic, de quins permisos disposa i en que condicions. Un dels models més emprats a nivell internacional és l’impulsat per la Creative Commons Foundation

 

PROCEDIMENT
 

 

 

ENQUESTA TITULATS

 

Has d'emplenar l'enquesta que trobaràs

 

COM SOL.LICITAR  EL TÍTOL

 Informació Títol

 

MODELS DE DOCUMENTS  

 • Plantilla memòria TFG - autoria única word pdf
 • Plantilla memòria TFG - autoria múltiple word pdf
 • Plantilla memòria TFM - autoria única word pdf
 • Plantilla memòria TFM - autoria múltiple word pdf
 • Portada del PFC word pdf
 • Full de prorroga del TFG word pdf
 • Modificació de dades de la proposta de TFG word
 • Sol•licitud de confidencialitat word pdf
 • Autorització Accés Obert (UPCOMMONS) (word)
 • Document signatura proposta a la Empresa Word
 • Plantilla IEEE Format Resum PFC word
 • Plantilla IEEE Guia word
 • Plantilla IEEE word
 • Model d’informe Inicial  word  pdf 
 • Model d’informes d’avaluació inicial, de seguiment i final del TFG     word  pdf
 • Criteris d’avaluació per la presentació final del TFG     word  pdf

 

PREMIS PFC/TFG

 

 Premis PFC/TFG