Reconeixement de crèdits de lliure elecció

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
ESTUDIS DE 1R I 2N CICLES

Amb l’objectiu de fomentar totes aquelles actuacions que contribueixen a la formació integral de les estudiantes i dels estudiants, la UPC reconeix crèdits de lliure elecció per la realització d’activitats d’interès acadèmic no reglades a nivell universitari i d’estudis reglats a nivell universitari que no tenen una equivalència directa amb matèries o assignatures definides en el pla d’estudis. El reconeixement és el mecanisme pel qual s’integren a l’expedient de l’estudianta o de l’estudiant els crèdits corresponents a l’activitat desenvolupada o matèria cursada, que poden ser objecte de qualificació o no, segons la seva naturalesa.

NORMATIVES
Normativa acadèmica general dels estudis de 1r cicle, 1r i 2n cicles i 2n cicle de la UPC
Normativa acadèmica dels estudis de 1r i 2n cicles de l'EPSEVG

 
PERIODES

 

Calendari sol·licituds i resolució
  2014-2015 Q1 2014-2015 Q2

Període per demanar Reconeixements

Un més natural desprès del inici de les classes del curs corresponent

8 de setembre al 7 d'octubre de 2014
Un més natural desprès del inici de les classes del curs corresponent 

9 de febrer al 9 de març de 2015

Lliurament treballs dirigits al professor

Mínim una setmana abans de la Resolució Últim dia: 14 de novembre de 2014  Mínim una setmana abans de la Resolució Últim dia: 17 d'abril de 2015

Resolució reconeixement crèdits lliure elecció

Últim dia: 21 de novembre de 2014 Últim dia: 24 d'abril de 2015

Pagament crèdits lliure elecció

5 dies a partir de la data de la resolució de la vostra sol•licitud a e-secretaria    5 dies a partir de la data de la resolució de la vostra sol•licitud a e-secretaria   

 

TAULA RECONEIXEMENTS CRÈDITS I DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ADJUNTAR   
aquí 

MODELS SOL•LICITUD
Sol•licitud reconeixement crèdits lliure elecció - 1r Cicle
Sol•licitud reconeixement crèdits lliure elecció - 2n Cicle
Documentació per a adjuntar a les sol.licituds de crèdits lliure elecció per un Treball dirigit
 
PAGAMENT CRÈDITS ALE
Per tal de fer efectiu el pagament dels crèdits de lliure elecció, l’estudiant/a té dues opcions:

  • Imprimir l’abonaré corresponent (per duplicat, si el pagament el fa al banc) que trobarà a la e-secretaria
  • Passar per la Secretaria de l’EPSEVG per recollir l’abonaré corresponent

 
RESOLUCIÓ DE LES SOL•LICITUDS

Pots veure la resolució dels crèdits de lliure elecció aquí