Selecció d’especialitat a l’àmbit industrial

Normativa acadèmica dels estudis de Grau de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

2.1.2 Selecció d’especialitat

Un cop els estudiants han superat la Fase Inicial (primer curs 60 ECTS) podran cursar una de les tres titulacions de Grau que s’imparteixen a l’escola. En tots els casos, els elements a considerar a l’accés a cada titulació inclouran la ponderació dels expedients acadèmics dels estudiants. Aquesta ponderació es farà utilitzant la mitjana ponderada de les qualificacions de totes les assignatures i convocatòries matriculades en la Fase Inicial (multiplicar cada qualificació pel nombre d’ECTS de l’assignatura, sumant tots els productes i dividint la suma total pel total de crèdits matriculats a la FI).

Un cop aprovada la Fase Inicial els estudiants sol∙licitaran la titulació que volen cursar en el moment de la matrícula. Si la sol∙licitud es denega se li comunicarà a l’estudiant en un termini de com a màxim un mes després de l’inici de classes. En cas contrari la sol∙licitud serà concedida.

 Qui pot fer la sol·licitud ? 

Les estudiantes i els estudiants que han superats la Fase Inicial (60 crèdits), dels estudis de Grau en Enginyeria de l’Àmbit Industrial, a la propera matrícula hauran d’escollir quina de següents titulacions volen estudiar:.

- Grau en Enginyeria Mecànica.

.- Grau en Enginyeria Elèctrica.

.- Grau en Enginyeria d’Electrònica Industrial i Automàtica.

 És important recordar que aquesta decisió no es pot canviar.

  

 Quan és pot fer la sol·licitud ?

 En el moment de fer la matrícula (automatícula) es quan es fa la sol·licitud fent la matrícula a la especialitat escollida

 

 On es fa la sol·licitud ?

 La sol·licitud es fa a e-secretaria a automatícula

 Captura de la pantalla on s’haura d’escollir la titulació