Increment màxim de crèdits

Nombre mínim i nombre màxim de crèdits per matricular en un quadrimestre

Estudiants que es matriculen per primera vegada

Els estudiants que cursen els estudis a temps complet i es matriculen per primera vegada del primer quadrimestre acadèmic en uns estudis de grau s'han de matricular de totes les assignatures que componen el quadrimestre.

Els estudiants que cursen els estudis a temps parcial i es matriculen per primera vegada, no s’han de matricular del quadrimestre complet, sinó d’un màxim de 18 ECTS per quadrimestre.

Si els estudiants cursen els estudis a temps parcial i han sol·licitat una beca, poden superar el màxim de matrícula de 18 ECTS per quadrimestre establert al paràgraf anterior únicament si, per motiu de la distribució del nombre de crèdits de les assignatures, no poden arribar al mínim de crèdits de matrícula exigit a la convocatòria de beques.

 

Estudiants amb la Fase Inicial (FI) superada (estudiants que han superat 42 crèdits d’assignatures dels quadrimestres Q1 i Q2)

Si la dedicació és a Temps complet
Els estudiants es poden matricular  en un quadrimestre com a màxim del 120 % de crèdits de què consta un quadrimestre en el pla d'estudis corresponent (36 ECTS)  i tenen dret a matricular-se d'un mínim de 18 ECTS per quadrimestre

Si la dedicació és a Temps parcial
Un màxim de 18 ECTS

 

Estudiants amb la Fase Inicial (FI) no superada i que no han esgotat el *termini màxim per superar-la

S’han  de matricular de les assignatures de primer quadrimestre abans de les del segon quadrimestre  – poden no matricular les assignatures compensables (qualificació  igual o mes gran que 4 i menor que 5)

També podran matricular-se d’assignatures d’altres blocs sempre i quan es matriculin de totes les pendents del bloc de la Fase Inicial (FI) incloses les compensables (qualificació  igual o mes gran que 4 i menor que 5), amb un total de màxim de 4 assignatures

(*Termini màxim és  2 anys si la dedicació és a temps complet i 4 anys si la dedicació és a temps parcial – independentment del nombre de matrícules fetes)

 

Estudiants amb la Fase Inicial (FI) no superada i que han esgotat el *termini màxim per superar-la  i tenen autoritzat continuar un altre quadrimestre 

S’han  de matricular de les assignatures de primer quadrimestre abans de les del segon quadrimestre  – poden no matricular les assignatures compensables (qualificació igual o mes gran que 4 i menor que 5)

Aquests estudiants queden exclosos de matricular-se d’ assignatures d’altres blocs

Tràmit abans de la matrícula

Per demanar increment màxim de crèdits Des d’e-secretaria has de fer el tràmit relacionat amb la matrícula “Ampliació del número de crèdits”
Aquest tràmit el pots fer des del 4 de juliol de 2014 fins 2 dies laborables abans de la data que tens assignada per fer la matrícula