Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica UPC Vilanova i la Geltrú

En el Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica del Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú s'adquireixen els fonaments i aplicacions de l'ectrònica, coneixements sobre l'analisi i la síntesi de circuits elèctrics i electrònics i les tècniques de control i automatització industrial. Es treballa en els àmbits de la informàtica industrial i els busos de camp, la instrumentació, la monitorització i la supervisió de sistemes de control, l'ectrònica analògica, la digital i la potència.Accés des de Batxillerat

Accés des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) + convalidacions

Altres vies d'accés

Titulats Universitaris i assimilats

Estudis realitzats al estranger

Accés per trasllat d'expedient

Accés a estudis de retitulació

Accés per adaptació del estudis d'Enginyeria Tècnica de primer cicle

Accés més grans de 40 anys

Accés més grans de 25 i 45 anys

Accés comú

Proves d’Accés a la Universitat

Preinscripció

Nota de tall

Matrícula

Acollida

 

Accés des de Batxillerat

Des del Batxillerat + PAU o des de COU + PAU a qualsevol estudi amb independència de la modalitat/opció de Batxillerat que hagueu cursat. Més informació

Accés des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) + convalidacions

Des de CFGS es pot accedir a qualsevol grau, tot i que per l'admissió als estudis, s'establirà un ordre de preferència segons la correspondència entre la família del CFGS o equivalent i la branca de coneixement de l'estudi de grau al qual es vol accedir. L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (en endavant EPSEVG) convalida matèries i crèdits d'alguna de les titulacions de grau als titulats i titulades de determinats CFGS. Consulteu quines matèries dels CFGS gaudeixen d'aquesta convalidació a convalidació de crèdits.

Altres vies d'accés

També es pot accedir als estudis per altres circumstàncies especials: si voleu continuar o acabar una carrera a la UPC (trasllat d'expedient); si ja teniu una titulació universitària i en voleu començar una de nova; si sou estudiants de països de fora de la Unió Europea; persones que hagin fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o persones més grans de 40 anys que acreditin una determinada experiència laboral o professional . Podeu consultar informació sobre l'accés a la Universitat al web 

Titulats universitaris i assimilats

Titulats universitaris i assimilats

Estudis Realitzats al estranger

Estudis realitzats al estranger + Credencial emesa per la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

Accés per trasllat d'expedient

Podeu consultar l'oferta de places per trasllat d'expedient de l'EPSEVG de cada curs, aixi com periòde de sol·licitud, documentació i resolucions

Accés a estudis de retitulació

Per a estudiants que ja tinguin una titulació universitària oficial no adaptada a l'EEES i que vulguin obtenir el títol de grau que dóna accés a la mateixa professió. Podeu consultar informació sobre l'accés a la Universitat al web.

Accés per adaptació del estudis d'Enginyeria Tècnica de primer cicle

Accés per adaptació del estudis d'Enginyeria Tècnica de primer cicle

Accés més grans de 40 anys

El Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, estableix una via d'entrada a aquests estudis per a persones més grans de 40 anys.

Accés més grans de 25 i 45 anys

Consulta l'informació completa per més grans de 25 i 45 anys.

Accés comú

L'accés als estudis de l’àmbit d’enginyeria industrial (Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Grau en Enginyeria Elèctrica) és per preinscripció comuna per al total de les places ofertades. El primer curs és comú per a tots aquests estudis. Un cop superat, podeu demanar els estudis en què voleu continuar, ordenats per ordre de preferència. L'EPSEVG assignarà l’especialitat en funció de la sol·licitud i de l’expedient acadèmic dels estudis cursats.

Proves d’Accés a la Universitat

Consulteu informació detallada sobre l'estructura de les proves, notes d'admissió, matèries avaluades i ponderacions al web. Les ponderacions de les assignatures van ser aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya el 10 de juny de 2009. L'acord és transitori i només per a la preinscripció de 2010 i 2011. Segons la llista de matèries de modalitat de Batxillerat vinculades a cada branca de coneixement, en aquesta fase transitòria es ponderen amb 0,2 les matèries que fins ara eren obligatòries de via d'examen. Per a la preinscripció del 2012, la nova taula de ponderacions reflectirà les recomanacions acadèmiques de les universitats.

Preinscripció

Per estudiar a la Politècnica, heu de fer la preinscripció universitària a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que gestiona l'accés a tot el sistema públic universitari. Podeu formalitzar la preinscripció per Internet durant el mes de maig i setembre, en les dates que s'anuncien oportunament.

Nota de tall

La nota que permet l'admissió a uns estudis universitaris depèn, en el cas d'estudiants de Batxillerat, de la nota del currículum de Batxillerat (60%) i de la nota obtinguda a les PAU (40%). S'anomena nota de tall i es calcula en funció de la demanda de l'estudi i del nombre de places que s'ofereixen. Això vol dir que no hi ha cap relació directa entre la nota de tall i la dificultat dels estudis. Aquesta nota de tall queda determinada al final del procés d'assignació de places; així doncs, en el moment de fer la preinscripció només es coneix la nota de tall del curs anterior i, per tant, és orientativa. Consulteu les notes de tall dels últims anys.

Matrícula

Si després de fer la preinscripció al Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú i superar les proves de les PAU, obteniu plaça, heu de formalitzar la matrícula universitària. Aleshores, cal que us connecteu al web Matrícula UPC, disponible durant els mesos de juliol i setembre, on hi ha la informació completa sobre com matricular-se: descripció del procés, calendari, documents necessaris, modalitats de pagament, informació sobre l'oferta de beques i ajuts per finançar els estudis, enllaços als centres docents i respostes als dubtes més freqüents sobre la normativa acadèmica.

Acollida

Per fer més fàcil l'inici dels estudis universitaris, el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú organitzarà una sessió d'acollida. Rebreu més informació en el moment de la matrícula.

Informació acadèmica

 • Durada: Quatre anys
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits (Un crèdit equival a 25-30 hores de treball)
 • Nota de tall PAU: 5.00
 • Nota de tall CFGS: 5.00
 • Nombre de places: 200 (entre els quatre graus de l'àmbit d'enginyeria industrial que ofereix l'EPSEVG)


Torns d’ impartició de la docència:
Cursos: Primer, segon, tercer i quart: Matí i Tarda
Cursos: Cinquè, sisè, setè i vuitè. Tarda.

Podeu trobar més informació a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau de lEPSEVG

Perfil acadèmic del professorat

En aquest link podeu trobar informació sobre el perfil acadèmic del professorat http://eprints.upc.edu/producciocientifica/

 

Dades estadístiques del centre i de les titulacions

En aquest enllaç podeu trobar informació sobre les dades estadístiques i de gestió de les titulacions del centre i de la resta de la UPC http://www.upc.edu/dades/ Enlace externo

 

 

Recomanacions d'orde de matricula entre assignatures

 

Quatrimestre 1

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SOAC Sostenibilitat i Accessibilitat 6 OBT ca es en
FIS1 Física I 6 OBT ca es en
FOMA Fonaments matemàtics 6 OBT ca es en
INFO Informàtica 6 OBT ca es en
QUIM Química 6 OBT ca es en

Quatrimestre 2

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
CIMA Ciència dels Materials 6 OBT ca es en
EXGR Expressió gràfica 6 OBT ca es en
EQDI Equacions diferencials 6 OBT ca es en
CAAV Càlcul avançat 6 OBT ca es en
FIS2 Física II 6 OBT ca es en

Quatrimestre 3

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
EMPR Empresa 6 OBT ca es en
ESTA Estadística 6 OBT ca es en
SIEL Sistemes elèctrics 6 OBT ca es en
MFLU Mecànica de Fluids 6 OBT ca es en
MFLU Mecànica de Fluids 6 OPT ca es en
FENT Fonaments d'Enginyeria Tèrmica 6 OBT ca es en

 

Quatrimestre 4

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
FOAU Fonaments d'automàtica 6 OBT ca es en
SIME Sistemes mecànics 6 OBT ca es en
SIEK Sistemes electrònics 6 OBT ca es en
ELDI Electrònica Digital 6 OBT ca es en
ELEC Electrotècnia 6 OBT ca es en

 

Quatrimestre 5

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
AUIN Automatització industrial 6 OBT ca es en
SIDI Sistemes Digitals 6 OBT ca es en
ORPR Organització de la Producció 6 OBT ca es en
REAU Regulació Automàtica 6 OBT ca es en
ELAN Electrònica analògica 6 OBT ca es en

Quatrimestre 6

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
ELPO Electrònica de potencia 6 OBT ca es en
ININ Informàtica industrial 6 OBT ca es en
INEL Instrumentació electrònica 6 OBT ca es en
SIRO Sistemes robotitzats 6 OBT ca es en
ENCO Enginyeria de control 6 OBT ca es en

Quatrimestre 7

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
GEPR Gestió de Projectes 6 OBT ca es en
SIPI Sistemes de producció integrats 6 OPT ca es en
SDIN Sistemes distribuïts industrials 6 OPT ca es en
ENRE Energies renovables 6 OPT ca es en
SIIN Sistemes d'instrumentació 6 OPT ca es en
TEEE Tècniques d'escriptura per a l'enginyeria 6 OPT ca es en
TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals 6 OPT ca es en

Quatrimestre 8

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SOAP Sostenibilitat Aplicada 6 OBT ca es en
HADP Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte 6 OPT ca es en
PRTL Pràctica en tercera llengua 3 OPT ca es en
ACAP Accessibilitat Aplicada 6 OPT ca es en
TFGR Treball de Fi de Grau 24 PRJ ca es en

 

Recomanacions d'orde de matricula entre assignatures

 

Quatrimestre 1

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SOST Sostenibilitat 6 OBT ca es en
FISI Física I 6 OBT ca es en
FOMA Fonaments matemàtics 6 OBT ca es en
INFO Informàtica 6 OBT ca es en
QUIM Química 6 OBT ca es en

Quatrimestre 2

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
ACIN Accessibilitat i innovació 6 OBT ca es en
EXGR Expressió gràfica 6 OBT ca es en
EQDI Equacions diferencials 6 OBT ca es en
CAAV Càlcul avançat 6 OBT ca es en
FIS2 Física II 6 OBT ca es en

Quatrimestre 3

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
EMPR Empresa 6 OBT ca es en
ESTA Estadística 6 OBT ca es en
SIEL Sistemes elèctrics 6 OBT ca es en
GEPR Gestió de projectes 6 OBT ca es en
ETMF Enginyeria tèrmica i mecànica de fluids 6 OBT ca es en

A partir del curs 2013/14 GEPR s'impartirà al 3er quadrimestre.

Quatrimestre 4

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
FOAU Fonaments d'automàtica 6 OBT ca es en
SIME Sistemes mecànics 6 OBT ca es en
SIEK Sistemes electrònics 6 OBT ca es en
ORPR Organització de la producció 6 OBT ca es en
CIMA Ciència dels materials 6 OBT ca es en

A partir del curs 2013/14 CIMA s'impartirà al 4art quadrimestre.

Quatrimestre 5

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
AUIN Automatització industrial 6 OBT ca es en
ELEC Electrotècnia 6 OBT ca es en
ININ Informàtica industrial 6 OBT ca es en
ELDI Electrònica digital 6 OBT ca es en
ELAN Electrònica analògica 6 OBT ca es en

Quatrimestre 6

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
ELPO Electrònica de potencia 6 OBT ca es en
SIDI Sistemes digitals 6 OBT ca es en
INEL Instrumentació electrònica 6 OBT ca es en
SIRO Sistemes robotitzats 6 OBT ca es en
REAU Regulació automàtica 6 OBT ca es en

Quatrimestre 7

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
ENCO Enginyeria de control 6 OBT ca es en
SIPI Sistemes de producció integrats 6 OPT ca es en
SDIN Sistemes distribuïts industrials 6 OPT ca es en
ENRE Energies renovables 6 OPT ca es en
SIIN Sistemes d'instrumentació 6 OPT ca es en
TEEE Tècniques d'escriptura per a l'enginyeria 6 OPT ca es en
TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals 6 OPT ca es en

Quatrimestre 8

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
HADP Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte 6 OPT ca es en
PRTL Pràctica en tercera llengua 3 OPT ca es en
TFGR Treball de Fi de Grau 24 PRJ ca es en

 

Canvis d'assignatures

Com a resultat del procés d’avaluació i millora de les titulacions, en el que s’ha tingut en compte l’opinió dels estudiants entre d’altres factors, partir de l’any 2015/16 s’introdueixen alguns canvis en la distribució d’assignatures. 

Els principals canvis son:
Les assignatures “Sostenibilitat”  SOST  (1r) i “Accessibilitat” ACIN (2n): 

 • S’agrupen en una única assignatura: “Sostenibilitat i Accessibilitat” SOAC (1r)

L’assignatura “Enginyeria Tèrmica i Mecànica de fluids” ETMF (3er) :

 • Es desdobla en dues assignatures:

“Fonaments d’Enginyeria Tèrmica” FENT (3r) i “Mecànica de Fluids” MFLU (3r)

Per aquest motiu durant l’any acadèmic 2015/16 es produeix un període transitori amb estudiants que han aprovat SOTS i/o ACIN però no han fet ETMF. Aquests estudiants hauran de fer l’assignatura FENT com obligatòria i l’assignatura MFLU com optativa, de forma que els hi restaran 6 crèdits optatius menys del total de crèdits optatius a realitzar.

En el cas d’estudiants amb l’assignatura ETMF prèviament suspesa, si la tenen avaluada com a compensable, es mantindrà fins que sigui compensada, i si l’han de repetir, la matricula de FENT comptabilitzarà la repetició de l’assignatura, però la matricula de MFLU optativa constarà com a nova matrícula.

Altres nou assignatures de la titulació canvien de curs, algunes de les quals s’ofereixen als dos quadrimestres. Les motivacions principals, per assegurar un correcte itinerari de coneixements progressius de les assignatures entre els diferents cursos, són les següents:

GEPR aplica coneixements específics de les assignatures de la titulació en el desenvolupament de projectes, això ha implicat passar GEPR al curs 7, i molt més a prop del Treball Final de Grau.
Els canvis anterior impliquen la redistribució d’altres assignatures de cursos anteriors al 7.

Seguidament es detalla la llista completa de canvis, i el quadrimestre en que s’imparteixen les assignatures:

 • Les assignatures SOST (1r) i ACIN (2n) s’agrupen en SOAC (1r) (q1 i q2)
 • L'assignatura CIMA (4t) passa a segon curs CIMA (2n) (q1 i q2)
 • L'assignatura ETMF (3r) es desdobla en dues assignatures: MFLU (3r) i FENT (3r) (Q1)
 • L'assignatura ELDI (5è) passa a quart curs ELDI(4t) (Q2)
 • L'assignatura ELEC(5è) passa a quart curs ELEC (4t) (Q2)
 • L'assignatura ORPR (4t) passa a cinquè curs ORPR(5è) (Q1)
 • L'assignatura REAU (6è) passa a cinquè curs REAU (5è) (Q1)
 • L'assignatura SIDI (6è) passa a quart cinquè SIDI (5è)  (Q1)
 • L'assignatura ININ(5è) passa a sisè curs ININ (6è)  (Q1 i Q2)
 • L'assignatura ENCO (7è) passa a sisè curs ENCO (6è)( Q1 i Q2)
 • L'assignatura GEPR (3r) passa a setè curs GEPR(7è) Q1
 • S'afegeix l'assignatura optativa ACAP (8è) Q2
 • S'afegeix l'assignatura optativa SOAP (8è) Q2

Matrícula

A consequència dels canvis que impliquen desdoblament o fusió d'assignatures com són:

 • Les assigantures SOST (1r) i ACIN (2n) es converteixen en SOAC (1r).
 • L'assignatura ETMF (3r) es desdobla en dues assignatures MFLU (3r) i FENT (3r).

els estudiants han de tenir en compte el següents casos per tal de realitzar la matrícular:

 • Estudiants que han aprovat ACIN, SOST i ETMF es mantenen en el pla d'estudis 14/15 i no han de matricular SOAC, FENT i MFLU.
 • Estudiants que han aprovat ACIN, SOST i han suspes o no matriculat ETMF han de matricular FENT com obligaròria i MFLU com optativa.
 • Estudiants que han aprovat ACIN i han suspés o no matriculat SOST han de matricular SOST (anar a classe amb SOAC(faran la part de SOST))
 • Estudiants que han aprovat SOST i han suspés o no matriculat ACIN han de matricular ACIN (anar a classe amb SOAC(faran la part d'ACIN))
 • Estudiants que han suspés o no matriculat ETMF han de matricular FENT com obligaròria i poden matricular MFLU com optativa.
 • Els estudiants que tenen aprovada: SOST i ACIN;  i ETMF compensable poden compensar ETMF quan es faci l'avaluació curricular o ( matricular FENT i poden matricular MFLU com optativa)
 • Els estudians que han suspes o no matriculat ACIN, SOST i ETMF han de fer la nova estructura i matricular SOAC, FENT, MFLU com obligatories totes.

Per altra banda per tal d'assegurar el progrés dels estudians en els canvis en el curs d'impartició, només durant el curs 2015/16 es farà una repetició de la docència en les assignatures següents:

 • L'assignatura ININ(5è) passa a sisè curs ININ (6è) i s'impartirà al curs 2015/16 al Q1 i Q2.  A partir del curs 2016/17 s'impartirà només al Q2.
 • L'assignatura ENCO (7è) passa a sisè curs ENCO (6è) i s'impartirà al curs 2015/16 al Q1 i Q2.  A partir del curs 2016/17 s'impartirà només al Q2.

A la següent taula es troben els diferents casos:

Estat assignatures al acabar el 2014/15   Situació assignatures a partir del 2015/16
SOST ACIN ETMF SOAC FENT MFLU MFLU-op
aprov. aprov. aprov. no matr. no matr. no matr. no matr.
aprov. aprov. comp no matr. matr si no comp. ETMF no matr matr si no comp. ETMF
aprov. aprov. susp. o nm no matri matr. no matr.

poden

matr.

aprov. susp. o nm no cursada matr. ACIN matr. no matr.

poden

matr.

susp. aprov. no cursada matr. SOST matr. no matr.

poden

matr.

susp. susp. o nm no cursada matr. matr. matr. no matr.

 

 

Si vols conèixer el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, vine a l'av. Victor Balaguer 1 de Vilanova i la Geltru. Consulta tota la nostra oferta de Graus d'àmbit industrial i TIC que t'oferim i descobreix allò que es fa diferents.

Contacta amb l'EPSEVG