Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Información en Español Español Informació en Català Català
Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Amb aquest màster adquiriràs coneixements i habilitats teòric-pràctiques per a la concepció, disseny i implementació de sistemes electrònics i automàtics i per a l'automatització i robotització de processos, fent especial èmfasi en l'ús i disseny de sistemes electrònics intel•ligents, programables, autònoms i de baix consum amb capacitat de comunicació tant en xarxes cablejades com sense fil.

 

Al Campus de Vilanova i la Geltrú podràs realitzar l'especialitat en Sistemes Intel·ligents i en aquesta edició es va a prestar especial atenció a la INDÚSTRIA 4.0, realitzant pràctiques en aquesta orientació en diverses assignatures del Màster.

 

Programa especial d'acollida per a estudiants estrangers


Té com a finalitat el facilitar l'adaptació i la integració amb la resta de companys del Màster. També et permetrà conèixer amb detall el funcionament del nostre centre, així com els serveis que aquest posa a la seva disposició


Els estudiants expliquen la seva experiència en el Màster

 

Informació del Màster

Objectius

Els estudiants adquiriran coneixements i habilitats teòric-pràctiques per a la concepció, disseny i implementació de sistemes electrònics i automàtics i per a l'automatització i robotització de processos, fent especial èmfasi en l'ús i disseny de sistemes electrònics intel•ligents, programables, autònoms i de baix consum amb capacitat de comunicació tant en xarxes cablejades com sense fil.

Especialitat en Sistemes Intel•ligents

L'objectiu de la intensificació en Sistemes Intel•ligents és la formació de professionals capaços de gestionar tot el cicle de vida dels sistemes intel•ligents, des del seu disseny fins al seu desenvolupament, implementació i verificació en qualsevol àmbit d'aplicació on es requereixin funcions de detecció, actuació i control. Els sistemes intel•ligents, entesos com aquells que són capaços d'interactuar en el seu entorn amb altres sistemes, estenen el seu camp d'aplicació a múltiples àmbits de l'enginyeria. S'emfatitza la "intel•ligència del sistema" com l'operació autònoma basada en el control per a aconseguir una major eficiència energètica, reduir costos i maximitzar rendiments. Aquesta intensificació posa l'accent en la integració de tecnologies diferents, les grandàries dels components i materials en un sol sistema. El professional adquireix un enfocament interdisciplinari de treball per a convergir en una solució tecnològica integrada. Amb aquest objectiu els estudiants faran pràctiques de les assignatures en laboratoris industrials i de formació d'empreses del sector com són KUKA Robots i AKO entre d'altres.

Competències i sortides profesionals

Competències

 • Capacitat per a gestionar tècnicament i econòmicament projectes, instal•lacions, plantes, empreses i centres tecnològics en l'àmbit de l'Automàtica, la Robòtica i l'Electrònica Industrial, així com per a exercir funcions de direcció general, direcció tècnica i de projectes en aquest àmbit.
 • Capacitat per a investigar, dissenyar, desenvolupar i caracteritzar sistemes complexos que han de ser controlats per a arribar a certes prestacions de funcionament exigents a nivell operatiu i a nivell de seguretat, tenint en compte les restriccions dels seus components i la possibilitat de fallades en el sistema de control.
 • Capacitat per a investigar, dissenyar, desenvolupar i implementar mètodes de simulació per al control de sistemes electrònics, automàtics i robòtics.
 • Sintetitzar i resoldre problemes relacionats amb les competències i els àmbits de coneixement de la titulació. Aplicar estratègies d'aprenentatge en contextos variats i complexos. Transferir el coneixement previ a situacions i contextos nous.
 • Conèixer tècniques d'intel•ligència artificial i aprenentatge automàtic.

Àmbits de treball dels futurs titulats

L'enginyer/a en sistemes automàtics i electrònica industrial pot desenvolupar la seva professió com a:

 • Analista de sistemes, detectant i diagnosticant possibles fallades dels sistemes d'automatització,
 • Dissenyador de sistemes electrònics intel•ligents.
 • Responsable de manteniment de sistemes automatitzats,
 • Dissenyador de nous sistemes d'automatització,
 • Responsable del funcionament dels sistemes de monitorització i supervisió dels sistemes controlats,
 • Realització de nous sistemes o components automàtics,
 • Especialista en instrumentació industrial, assaig i test de sistemes d'automatització,
 • Anàlisi, disseny i realització de sistemes: domòtics, d'enginyeria biomèdica, de sistemes automàtics per al medi ambient,
 • Compra i venda de sistemes automàtics,
 • Responsable de projectes d'automatització industrial,
 • Impulsor de noves empreses innovadores en sistemes automàtics per ús industrial o no industrial (robots mòbils, noves màquines i dispositius automàtics amb visió artificial...).

Sortides Professionals

Les sortides professionals més habituals són:

 • Responsable d'automatització
 • Responsable de manteniment
 • Expert en disseny i implantació de sistemes electrònics
 • Expert en disseny i implantació de sistemes de control
 • Expert en robòtica
 • Expert en producció amb ajuda d'ordinador
 • Expert en informàtica industrial
 • Expert en modelització i simulació de sistemes
 • Expert en processament de senyals
 • Expert en instrumentació industrial
 • Expert en intel•ligència artificial
 • Informàtic
 • Analista de sistemes informàtics

Perspectives de futur de la titulació

Els sistemes intel•ligents són aquells que són capaços d'interactuar en el seu entorn amb altres sistemes, i estenen el seu camp d'aplicació a múltiples àmbits de l'enginyeria. Aquests sistemes es coneixen com a les noves tecnologies del segle XXI.

En particular, les activitats que generalment desenvolupen són:

 • La concepció, el disseny, la fabricació, la renovació i la coordinació de sistemes d'automatització industrial basats en tecnologia electrònica i informàtica.
 • La instal•lació, el funcionament, l'ús i el manteniment de sistemes d'automatització industrial.
 • A més, poden portar a terme activitats diverses com a docents o investigadors en sistemes avançats d'automatització o en treballs específics en l'administració pública, empreses de serveis, etc.
Estructura docent

L'estructura del màster és quadrimestral cada quadrimestre té una durada de 15 setmanes. Cal comentar que s'oferiran dues assignatures optatives d'anivellament, una de fonaments d'electrònica i instrumentació i un altre fonament de mecànica, amb l'objectiu que els estudiants en funció dels estudis d'accés puguin agafar la base suficient en cada una de les matèries.

 

Primer Quadrimestre. L'estructura docent del primer quadrimestre és en 3 blocs de 5 setmanes cada un d'ells en horari de 17:00 h a 21:00 h. Duran el primer bloc es cursaran l'assignatura d'anivellament i Simulació i modelització, amb l'objectiu que tots els alumnes assoleixen els coneixements necessaris de mecànica o electrònica depenent dels estudis d'accés i Matlab. Finalitzat i avaluat aquest primer bloc es procedirà a iniciar el segon i tercer bloc respectivament on es cursaran dues assignatures obligatòries en cada un d'ells.

 

L'horari de les assignatures serà rotatiu, les assignatures que es cursen un any de 17:00 h a 19:00 h, l'any següent es cursaran de 19:00 h a 21:00 h.

 

Tal com mostra l’esquema temporal en blocs de 5 setmanes de l’estructura del quadrimestre 1.

Als horaris les assigantures amb la setmana i ordre :s51 corresponen al bloc de les primeres 5 setmanes del curs, amb :s52 al bloc de les segones 5 setmanes i :s53 al bloc de les 5 darreres setmanes.

Segon Quadrimestre. El segon quadrimestre tindrà una estructura de 15 setmanes en el que s’impartiran 6 assignatures per setmana.

Tercer Quadrimestre. En aquest tercer i últim quadrimestre té una durada de 15 setmanes en les quals es cursaran 3 assignatures optatives en format mini projectes i és dura a terme el treball fi de màster, a les assignatures optatives es vol fomentar el treball en grup sota la supervisió del corresponent professor de l’assignatura. És per això que es farà una primera setmana comuna per totes les assignatures optatives, on es farà una introducció a cada assignatura i s’assignaran els mini projectes, es decidiran els grups de treball, la durada d’aquest mini projectes serà de 6 setmanes. Un cop finalitzat aquest mini-projectes, és procedirà a la presentació i avaluació dels mateixos. Paral·lelament es treballarà en el treball final de màster.

Aquells estudiants que estan treballant o bé estiguin fent un conveni de pràctiques curriculars podran demanar que s'avaluïn curricularment aquestes hores en forma d'optatives en el Q3. En funció de cada cas es podran reconèixer un mínim de 10 i un màxim de 20 crèdits per pràctiques curriculars.

Informació acadèmica

Especialitat en Sistemes Intel·ligents

Distribució de Crèdits ECTS Crèdits

Obligatòries comunes

25

Obligatòries itinerari

30

Optatives

20

Treball de Fi de Màster

15

Total

90

Dins dels 20 crèdits optatius es poden reconèixer:

 • un mínim de 10 i un màxim de 20 crèdits per pràctiques curriculars.
 • 5 crèdits per experiencia laboral (1 any treballant com a enginyier/ra relacionat amb l'ambit de l'Enginyeria Electrònica i Automàtica).

Durada dels estudis

Modalitat: Presencial.
Idioma d'impartició: Català, castellà i anglès.
Dedicació de l'estudi: Temps complet o temps parcial
Càrrega lectiva: 90 ECTS (1,5 anys)
Horaris: Tarda de 17:00 h a 21:00h
Preu del crèdit: 51,46 € per crèdit ECTS. Per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, serà d'1,5 vegades el preu del crèdit. (Corresponent al curs 2014-2015)
Places oferides: 30

Podeu trobar més informació a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau de l'EPSEVG Enlace externo

Perfil acadèmic del professorat

En aquest link podeu trobar informació sobre el perfil acadèmic del professorat http://eprints.upc.edu/producciocientifica/ Enlace externo

 

 

Dades estadístiques del centre i de les titulacions

En aquest enllaç podeu trobar informació sobre les dades estadístiques i de gestió de les titulacions del centre i de la resta de la UPC http://www.upc.edu/dades/ Enlace externo

 

Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Recomanacions d'ordre de matrícula entre assignatures

 

Especialitat en Sistemes Intel·ligents

   
       

Distribució de Crèdits ECTS

Crèdits

   

Obligatòries comunes

25

   

Obligatòries itinerari

30

   

Optatives

20

   

Treball de Fi de Màster

15

   

Total

90

   
       
       

Assignatura

Quatri.

Crèdits

Guia Docent

Simulació i optimització

Q1

5

ca es en

Sistemes electrònics avançats i Integració
de Fonts d'Energia Elèctrica

Q1

5

ca es en

Sistemes Avançats de Control

Q1

5

ca es en

Dinàmica Aplicada

Q1

5

ca es en

Modelat i Control de Màquines Elèctriques

Q1

5

ca es en

Fonaments d'electrònica i instrumentació

Q1

5

ca es en

Fonaments de mecànica

Q1

5

ca es en

Sistemes Digitals

Q2

5

ca es en

Xarxes Comunicacions

Q2

5

ca es en

Sensors i MEMS

Q2

5

ca es en

Sistemes encastats i de Temps Real

Q2

5

ca es en

Intel·ligència Ambiental

Q2

5

ca es en

Gestió de l’Energia

Q2

5

ca es en

AUDI: Automatització i digitalització industrial

Q3

5

ca es en

Sistemes Digitals Avançats

Q3

5

ca es en

Tecnologies Internet

Q3

5

ca es en

Programació de dispositius mòbils

Q3

5

ca es en

Robòtica i Visió

Q3

5

ca es en

Enginyeria centrada en l’usuari

Q3

5

ca es en

Treball de Fi de Màster

Q3

15

ca es en
Accés

Poden accedir al MUESAEI els candidats amb una titulació dels àmbits següents:

 • Àmbit d'Enginyeria Industrial:
  • Enginyeria Industrial
  • Enginyeria Tècnica Industrial
  • Grau en Tecnologies Industrials
  • D’altres  graus  que  permetin  accedir  a  la  professió  regulada d’enginyeria tècnica industrial (Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Mecànica, etc.)
  • Graus  de  l’àmbit  industrial  sense  atribucions  professionals:
   disseny de producte, organització industrial, etc.
 • Àmbit d’altres enginyeries
 • Àmbit d’altres titulacions

Cas d'haver més candidatures que places, aquestes s'ordenaran segons la nota d'admissió següent:


on:

Nota d'admissió = ÀMBIT1 + NGE2 + CV3


(1) ÀMBIT DELS ESTUDIS QUE DÓNA ACCÉS AL MÀSTER


ÀMBIT

PUNTUACIÓ

Enginyeria Industrial

1

Altres Enginyeries

0.75


(2) NGE: NOTA GLOBAL DE L’EXPEDIENT


La nota global de l’expedient, NGE, es calcula mitjançant l’escala ECTS.

El criteri utilitzat és el següent: suma dels crèdits superats per l’estudianta o l’estudiant, multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspongui, segons la taula següent, i dividit pel nombre de crèdits superats.


ESCALA ECTS

A

B

C

D

E

PUNTUACIÓ

4

3

2

1

1

Escala qualitativa internacional

Excellent

Very Good

Good

Satisfactory

Sufficient

España (estudis reformats)

Matrícula d’Honor

Excel·lent

Notable

Aprovat

Aprovat

España (estudis no reformats

10

9

8-7

6

5

 


A l’efecte de ponderació de l’expedient, no es comptabilitzen els crèdits reconeguts sense qualificació.

Per a plans reformats a Espanya i no adaptats a l’EEEs:

 • Aquesta  nota,  expressada  en  escala  0-4,  apareix  als  certificats  acadèmics oficials.

Per a plans no reformats a Espanya o estrangers no adaptats a l’EEEs:

 • Les qualificacions de les assignatures superades convertides segons la taula d’equivalències anterior han de ser utilitzades per a calcular la nota global de l’expedient.   El   Projecte  Final   de   Carrera   es  comptabilitzarà   com   una assignatura sempre i quan figuri la seva qualificació que permeti incloure-la en el càlcul de la nota mitjana de l’expedient. En el cas d’assignatures quadrimestrals  o  semestrals,  degudament  indicades,  es  comptabilitzarà  la meitat de l’assignatura.

(3) CV: CURRICULUM VITAE
Valoració de l’experiència laboral i el currículum vitae de les candidates i candidats.

La valoració tindrà un puntuació entre 0 i 0.25

Complements a cursar segons la titulació de procedència

D'acord amb el que estableix el document Acordo 98/2014 del Consell de Govern del dia 28/04/2014 pel qual s'aprova la normativa acadèmica dels estudis de màster universitari per al curs 2014-2015. Els estudiants procedents d'un primer o segon cicle en enginyeria o d'un grau en enginyeria, no hauran de cursar els 30 crèdits de complements.

 

Per a estudiants procedents d'altres titulacions, la Comissió del Màster estudiarà els complements segons el cas.

 

http://www.upc.edu/normatives/butlleti-upc/bupc-155-docs/docs-consell-govern/5.25_Aprovacidelanormativaacadmicadelsestudisdemsteruniversitariperalcurs20142015.pdf

Preinscripció

Terminis:

Primera convocatòria

Fins el 31 de maig

Resol·lució 15 de juny

Segona convocatòria.

Del 1 de juny fins el 7 de juliol

Resol·lució: 17 de juliol

 

Per fer la preinscripció al màster es fa des de:

 https://preinscripcio.upc.edu/home_candidat#

L’ajuda per fer la preinscripció la podeu trobar a:

https://preinscripcio.upc.edu/faq.php?idioma=1


 

Estudiantes extranjeros

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 7 de julio.

Solicitudes presentadas hasta el 10 de febrero: resolución el 13 de febrero.

Solicitudes presentadas desde el 11 de febrero hasta el 10 de marzo.  Resolución el 13 de marzo

Solicitudes presentadas desde el 11 de marzo hasta el 14 de abril: Resolución el 19 de abril

Solicitudes presentadas desde el 15 de abril hasta el 12 de mayo. Resolución el 15 de mayo

Solicitudes presentadas desde el 13 de mayo el 31 de mayo. Resolución el 15 de junio

Solicitudes presentadas desde el 1 de junio el 7 de julio. Resolución el 17 de julio

Para hacer la preinscripción al máster:

 https://preinscripcio.upc.edu/home_candidat#

Fichero de ayuda para realizar la preinscripción:

https://preinscripcio.upc.edu/faq.php?idioma=2

 

Documentació

 

La documentació a aportar dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al màster universitari:

Si has obtingut el títol en centres propis o adscrits de la UPC, només cal que aportis el:

 • Currículum Vitae

 

Si has obtingut el títol en qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol, a més de la documentació anterior, cal presentar:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.

 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.

 

Si has obtingut el títol en universitats o institucions estrangeres d'educació superior:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d'homologació del títol que dóna accés al màster.

 • Si el títol no està homologat, cal original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en aquell país. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dóna accés aquest títol.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
 • Si es té una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, s'ha de lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada).

 

Important: Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.

Legalització de documents expedits a l'estranger 

 

Validació de la documentació i pagament de la taxa de preinscripció (30€)

 

Després que la unitat gestora del màster hagi validat la documentació aportada, es pot formalitzar la matrícula. Un cop satisfet l'import de la matrícula a l'entitat bancària corresponent, s'és estudiant del programa de màster universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

Terminis:

 

Un cop acceptada la teva admissió, t’enviarem per correu electrònic amb les instruccions per fer el pagament avançat de l’admissió [+ info] i tenir accés a l’ e-secretaria. Fins que el pagament no s’hagi verificat (48 hores aproximadament) no es formalitzarà l’admissió i no s’emetrà cap document acreditatiu de la mateixa. Els estudiants admesos, hauran de consultar a l'e-secretaria  el dia i hora per realitzar la matrícula.

 

Matrícula

Del 4 al 8 de setembre presencialment en el SIAE de la EPSEVG (UPC VILANOVA)

Beques i ajudes per a màsters universitaris

Els màsters universitaris s'ofereixen en la UPC des del curs 2006/07. En aquest moment, els organismes convocants de beques i ajudes van fer una adaptació de les convocatòries ja existents per ajustar-les a la nova modalitat d'estudis. Per aquest motiu, la gestió de les beques i ajudes existents per a màsters continua fent-se des de les diferents unitats que gestionaven les ajudes originals:

Llistat Admesos
Horari del Màster

El Màster s'imparteix en horari de tarda: 17h a 21h.

L'horari dels dos grups és: R10 i R30

 
 

Si vols conèixer el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, vine a l'av. Victor Balaguer 1 de Vilanova i la Geltru. Consulta tota la nostra oferta de Graus d'àmbit industrial i TIC que t'oferim i descobreix allò que es fa diferents.

Contacta amb l'EPSEVG