Pràctiques en Empresa - Informació per a Empreses

Pràctiques en Empresa - Informació per empreses

Coneix en què consisteix un Conveni de Cooperació Educativa i quins són els passos per a formalitzar les pràctiques dels estudiants en empreses. Què és una pràctica acadèmica externa?

Es tracta d'una activitat de naturalesa formativa realitzada per l’estudiantat i supervisada per la universitat, amb l’objectiu de permetre’l aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i afavorir l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat innovadora. 

Aquestes pràctiques es poden fer en empreses, institucions i entitats públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional, i en la pròpia universitat.

Convenis de Cooperació Educativa

Les pràctiques acadèmiques externes es regularitzen mitjançant Convenis de Cooperació Educativa que signen l’empresa, l’estudiant i la universitat, per un període i hores determinades. El conveni ha de garantir que l'estudiant enriqueixi la seva formació, per mitjà de l'activitat que dugui a terme a l'empresa, quedant així definits els objectius en el pla de treball que cal annexar al conveni.

Atès el caràcter formatiu d’aquestes pràctiques, de la seva realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball. Tot i així, l’empresa ha de donar d’alta a l’estudiant a la Seguretat Social en qualitat d’empresaris, tal com explicita l’article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre. Trobareu més informació del procediment per donar d'alta d'un estudiant a la SS i la normativa al respecte a www.upc.edu/cce.

Per què fer un conveni?

 • Disposar de personal en formació avançada en les àrees industrials i tecnològiques dels estudis que s'imparteixen al Campus UPC de Vilanova i la Geltrú.
 • La naturalesa del conveni que s'estableix entre l'estudiant i l'empresa és acadèmica, no laboral.
 • Computa com una despesa més de personal.
 • Cal fer una retenció mínima en concepte de IRPF en l'aportació econòmica que rep l'estudiantat.

 

 

Normativa general

D'acord amb la normativa de pràctiques externes de la UPC: 

 • L'estudiant/a cal que estigui matriculat durant el període de pràctiques i tenir superats més del 50% dels crèdits obligatoris.
 • El nombre màxim d'hores que es poden realitzar per curs acadèmic és de 900 hores
 • La durada mínima del conveni de cooperació educativa és de 360 hores.
 • En cap cas es poden superar les 900 hores d'estada a l'empresa en un any acadèmic. Segons la normativa UPC, 30 hores de dedicació en pràctiques acadèmiques externes equivalen a 1 crèdit ECTS. La dedicació màxima de l’estudiant en hores anuals i la durada màxima en hores totals al llarg dels estudis a les pràctiques externes és:
  • Per a estudis de Grau (240 crèdits): 
   • Màxim de 900 h/any
   • Màxim de 1.800 hores al llarg dels estudis
  • Per a Màster (90 crèdits)
   • Màxim de 900 hores al llarg dels estudis
 • El període de realització de les pràctiques ha d’estar dins el curs acadèmic, entre el 16 de setembre de l’any natural que comença el curs acadèmic i el 15 de setembre de l’any següent
 • L'estudiantat de 28 anys o més anys haurà de formalitzar una assegurança privada.  A aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Correduria d'Assegurances CONFIDE 
 • S'ha de tenir l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. Actualment l'assegurança escolar, cobreix el període d'un curs acadèmic: des del 16 de setembre del curs acadèmic actual, fins el dia 15 de setembre del curs següent.
 • L'empresa haurà de pagar a l'estudiant/a una quantitat de 6€/h , com a mínim, en concepte de d'ajut a l'estudi, i que es fixarà en el moment de signar el conveni.
 • La UPC facturarà a l'empresa participant en un conveni de cooperació educativa un 15,7% sobre el total de l'import de l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant/a. Aquestes contribucions de les empreses es consideren un servei i, per tant, estan subjectes a l'IVA vigent.  Aquest IVA només s'aplica a la part que les empreses ingressen en concepte d'overhead, en cap cas a la borsa o ajut a l'estudi,
 • El conveni quedarà rescindit en el moment que l'estudiant/a finalitzi els seus estudis. També després de la lectura del Projecte. Una vegada defensat i superat, l'estudiant perd la seva condició d'alumne i  la finalitat del conveni queda derogada. Per tant, el conveni deixa de tenir validesa. Si el conveni no finalitza en el moment de llegir projecte, l'empresa haurà de realitzar la baixa.
 • La data d'inici de les pràctiques serà sempre com a mínim una setmana després de formalitzar el conveni.

Procediment i tramitació dels convenis

Un cop acordat amb l'empresa i l'estudiantat la formalització del conveni, l'alumne s'adreçarà al SIAE, Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat, del Campus per lliurar els documents, tots emplenats i segellats per l'empresa i l'estudiantat com a mínim una setmana abans de la data d'inici del conveni.

Documentació:

Totes les modificacions que es produeixin en les condicions inicials dels convenis, així com les baixes i les pròrrogues, s’han de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació.

En el cas de finalitzar el període de pràctiques abans de la data establerta en el conveni, s'haurà de comunicar al centre i fer arribar el document de diligència de baixa.

 

Marc legal

La legislació espanyola preveu la possibilitat que les empreses i institucions puguin disposar d'alumnes universitaris per a la realització d'un període de pràctiques.

 • Reial decret 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 
 • El Reial Decret 1393/2007, que preveu la nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i l'Estatut de l'Estudiant Universitari (Reial decret 1791/2010) regulen les pràctiques externes. 

La Universitat, per tal d'adequar-se a aquesta nova legislació,  ha aprovat la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UPC

L'EPSEVG normativa de pràctiques externes de GRAUS i Màster.

Borsa de treball o pràctiques en empresa

Per contactar amb l'estudiantat del Campus o ex-alumnes, es poden publicar les ofertes de treball o de pràctiques en la nostra Borsa de Treball.

El procediment per formalitzar una oferta, ja sigui de treball o de conveni de col·laboració, és el següent:

 • L'empresa pot registrar directament l'oferta a Gestió de la borsa de treball clicant a Donar d'alta una nova oferta.
 • Una vegada registrada, rebrà per email un codi, amb el què es podrà modificar o donar de baixa. L'oferta es podrà consultar a la Borsa de treball.
 • L’oferta serà visible quan sigui validada pel Servei de Promoció i Empresa de l’EPSEVG.
 

Si vols conèixer el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, vine a l'av. Victor Balaguer 1 de Vilanova i la Geltrú. Consulta tota la nostra oferta de Graus d'àmbit industrial i TIC que t'oferim i descobreix allò que ens fa diferents.

Contacta amb l'EPSEVG