Pràctiques en Empresa - Informació per a l'estudiantat

Pràctiques en Empresa - Informació per estudiants

A través de les pràctiques acadèmiques externes l'estudiantat pot realitzar una estada temporal tutoritzada en una empresa amb l'objectiu de desenvolupar tasques pròpies de l'exercici professional i complementar la formació universitària. 


Què és una pràctica acadèmica externa?

Es tracta d'una activitat de naturalesa formativa realitzada per l’estudiantat i supervisada per la universitat, amb l’objectiu de permetre’l aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i afavorir l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat innovadora. 

Aquestes pràctiques es poden fer en empreses, institucions i entitats públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional, i en la pròpia universitat.

Convenis de Cooperació Educativa

Les pràctiques acadèmiques externes es regularitzen mitjançant Convenis de Cooperació Educativa  que signen l’empresa, l’estudiant i la universitat, per un període i hores determinades. El conveni ha de garantir que l'estudiant enriqueixi la seva formació, per mitjà de l'activitat que dugui a terme a l'empresa, quedant així definits els objectius en el pla de treball que cal annexar al conveni.

Atès el caràcter formatiu d’aquestes pràctiques, de la seva realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball. Tot i així, l’empresa ha de donar d’alta a l’estudiant a la Seguretat Social.

Modalitats

Les pràctiques poden ser curriculars o extracurriculars, en funció de si s’incorporen o no a l’expedient acadèmic de l’estudiant. L’EPSEVG aposta per les pràctiques curriculars perquè aquestes estan integrades i avaluades dins de l’expedient acadèmic de l’alumne, complementant la formació rebuda i facilitant un contacte amb el món del treball.  

 

 

Modalitats de pràctiques 

Les pràctiques poden ser curriculars o extracurriculars, en funció de si s’incorporen o no a l’expedient acadèmic de l’estudiant. 

L’estudiant ha d’escollir, en el moment de fer el conveni, quina modalitat de pràctiques vol fer. Cal tenir en compte que no es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars. 

Pràctiques curriculars

Les pràctiques curriculars permeten reconèixer crèdits optatius o realitzar el TFG/TFM. En un mateix conveni no poden conviure les dues tipologies de pràctiques i cal fer convenis diferents.

Reconeixement per crèdits optatius

Les pràctiques acadèmiques curriculars es configuren com a activitats acadèmiques integrants del pla d’estudis i tenen la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura optativa. Un cop validat el conveni, que ha de tenir un tutor d’empresa i un de l’EPSEVG, cal fer la matrícula dels crèdits que es reconeixeran. Finalitzat el conveni aquest serà avaluat i qualificat pel tutor de l’EPSEVG.

Realització del TFG/TFM

En el cas de pràctiques acadèmiques externes curriculars, coincidents amb la realització del treball final de grau o Treball final de màster a l’empresa, l’estudiant ha d’estar matriculat del projecte final d’estudis o haver sol·licitat una ampliació de termini.

El TFG/TFM serà dirigit per un titulat universitari amb contracte a l’empresa, que actuarà com a codirector, en contacte amb el director acadèmic del TFG/TFM a l’EPSEVG que tutoritzarà el progrés del treball i en farà el seguiment acadèmic dins l’àmbit dels estudis, de Grau o Màster.

Els límits de 900 hores anuals i 1800 hores totals, es podran superar, per una única vegada al llarg dels estudis, en un escreix d'hores igual al resultat de multiplicar els crèdits matriculats de Treball final de grau o de màster per 15:

 • TFG de 24 ECTS permet fer 24x15= 360 h.
 • TFM de 15 ECTS permet fer 15x15=225 h.

Pràctiques extracurriculars

L’estudiantat pot realitzar, amb caràcter voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels seus estudis. Tenen els mateixos objectius que les pràctiques curriculars, però no formen part del pla d’estudis. Tot i així, s’incorporaran al Suplement Europeu al Títol (SET).

No s’han de matricular com una assignatura, però si que cal que l’estudiant estigui matriculat a l'EPSEVG. En aquest cas, ha de tenir un tutor i també es realitzarà l’avaluació i qualificació pertinents.

No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars. L’estudiant ha de prendre la decisió, sobre si tenen una naturalesa o altra, en el moment de sol·licitar les pràctiques.

 

 

Requisits

 • Cal estar matriculat/da a l'EPSEVG.
 • Tenir superats 120 crèdits ECTS (inclosa la fase inicial). 
 • El període de realització de les pràctiques ha d’estar dins el curs acadèmic, entre el 16 de setembre de l’any natural que comença el curs acadèmic i el 15 de setembre de l’any següent
 • La durada mínima del conveni de cooperació educativa és de 360 hores.
 • En cap cas es poden superar les 900 hores d'estada a l'empresa en un any acadèmic. Segons la normativa UPC, 30 hores de dedicació en pràctiques acadèmiques externes equivalen a 1 crèdit ECTS.
 • La dedicació màxima de l’estudiant en hores anuals i la durada màxima en hores totals al llarg dels estudis a les pràctiques externes és:
  • Grau (240 crèdits)
   • Màxim de 900 h/any
   • Màxim de 1.800 hores al llarg dels estudis
  • Màster (90 crèdits)
   • Màxim de 900 hores al llarg dels estudis
 • En el moment que es llegeix el TFG / TFM, el conveni deixa d'estar en vigor. Per tant, si no coincideix amb la data de finalització de les pràctiques, cal formalitzar la baixa corresponent.
 • En concepte d'ajut a l'estudi, l'estudiant ha de percebre un mínim de 6€/h.

 

 

Crèdits que es poden reconéixer i documentació

Per als Graus i Màsters en Enginyeria

Les pràctiques curriculars poden ser reconegudes en l'expedient com:
 • 12 crèdits optatius (es corresponen a 360h de pràctiques curriculars) per al Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Grau en Enginyeria Elèctrica.
 • 18 crèdits optatius (es corresponen a 540h de pràctiques curriculars): Grau en Enginyeria Informàtica.
 • 15 crèdits optatius (es corresponen a 450h de pràctiques curriculars): Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI )

Consulteu la normativa de les pràctiques en empresa. Els impresos que cal emplenar es troben a l'apartat de Documentació.

 

Per a les titulacions de Graus i Màster

L'estudiantat de Graus i Màster podran reconèixer crèdits de lliure elecció per pràctiques a l'empresa:1 crèdit per cada 30 hores realitzades a l'empresa. 

Cal que ho especifiqui en el Pla de Treball i en el conveni dir el nombre de crèdits que sol·licita, tenint en compte la limitació de crèdits que es poden reconèixer d'acord la normativa acadèmica. El tutor de l’EPSEVG també haurà de signar i segellar el Pla de treball. 

Un cop finalitzada les pràctiques, el tutor de l'EPSEVG, haurà d'entregar la documentació necessària pel reconeixement de crèdits al SIAE. Documentació necessitaria (informe tutor/empresa, informe estudiant i informe tutor/EPSEVG).

Podeu consultar els impresos i models d'informe l'apartat de Documentació.

Documentació per tramitar un conveni

La documentació s'ha de lliurar degudament signada i segellada a SIAE, Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant. 

 

 • En cas que les pràctiques finalizin amb anterioritat a la data prevista en el conveni, cal formalitzar la Diligència de baixa per actualitzar les dades (hores de pràctiques realment realitzades, data d'ini i finalització,...)

 

Documentació per reconèixer crèdits

Per tal de reconèixer crèdits de lliure elecció per a l'estudiantat de 1r i 2n cicle mitjançant convenis, cal entregar la següent documentació al SIAE en els terminis que s'indicaran cada quadrimestre:

 

Marc Legal

La legislació espanyola preveu la possibilitat que les empreses i institucions puguin disposar d'alumnes universitaris per a la realització d'un període de pràctiques.

 • Reial decret 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 
 • El Reial Decret 1393/2007, que preveu la nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i l'Estatut de l'Estudiant Universitari (Reial decret 1791/2010) regulen les pràctiques externes. 

La Universitat, per tal d'adequar-se a aquesta nova legislació,  ha aprovat la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UPC

L'EPSEVG normativa de pràctiques externes de GRAUS i Màster.

 

Si vols conèixer el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, vine a l'av. Víctor Balaguer 1 de Vilanova i la Geltrú. Consulta la nostra oferta de Graus d'àmbit industrial i TIC i descobreix allò que ens fa diferents.

Contacta amb l'EPSEVG